is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum Datum

No. Ja? -Y 'r van Verkorte inhoud

besluit Of uitgifte

beschikking

I 541 13 Dec. '48 7 Jan. '49 Uitvoering Boterwet.

542 13 „ '48 21 „ '49 Aanwijzing Gemeente Hengelo (O.) als ge¬

meente, welke een uitkering ontvangt uit de opbrengst van het recht op de mijnen.

543 13 „ '48 29 Dec. .48 Toekenning geldelijke uitkeringen aan niet-

pensioengerechtigden van land- en zeemacht.

544 14 ,, '48 18 „ '48 Besluit Bewind Indonesië in Overgangstijd.

545 13/22,, '48 30 ,, '48 Organisatie scheidsgerecht voor de ver-

mogensaanwasbelasting.

546 15 „ '48 17 ,, '48 Verhoging opbrengst enkele belastingen.

547 15 ,, '48 28 Jan. '49 Goedkeuring Vredesverdrag met Italië.

548 15 ,, '48 7 ,, '49 Begroting 1949 Algemeen Burgerlijk Pen¬

sioenfonds.

549 15 „ '48 7 „ '49 Begroting 1949 Staatsdrukkerij- en Uit¬

geverijbedrijf.

550 15 ,, '48 7 „ '49 Wijz. begroting 1947 Algemeen Burgerlijk

Pensioenfonds.

551 15 „ '48 7 „ '49 Wijz. begroting 1947 Landbouw-Crisisfonds.

552 15 „ '48 7 „ '49 Wijz. begroting 1948 Landbouw Egalisatie¬

fonds.

553 15 „ '48 7 „ '49 Hernieuwde verlenging geldigheidsduur art.

Bodemproductiewet 1939.

554 16 „ '48 7 ,, '49 Schorsing besluit gem. Noordgouwe.

555 16 „ '48 25 „ '49 BekendmakingSlotacteenAccoordbetr.be-

handeling van aan Duitsers toebehorende octrooien.

556 17 „ '48 18 Dec. '48 I.w.tr. wet tot verhoging van de opbrengst

van enkele belastingen.

557 Niet verschenen.

558 17 „ '48 30 ,, '48 Verlenging geldigheidsduur Wet Gebruik

Vervoermiddelen 1939.

559 18 ,, '48 15 Febr. '49 Nad. bep. betr. vervoer brandbare vloei¬

stoffen op de Rijn.

560 21 „ '48 30 Dec. '48 Financiële Verhoudingsbesluit 1948.

561 22 „ '48 18 Jan. '49 Wijz. begroting 1948 Negende Hoofdstuk A.

562 22 „ '48 14 '49 Vervanging Wetgeving betr. verkeer op de

wegen.

563 22 „ '48 21 „ '49 Vervallenverklaring bezettingsregelen i.z.

binnenlands vervoer.

564 22 „ '48 7 ,, '49 Bekrachtiging Indonesische ordonnantie

betr. overgangsuitvoerrecht.

565 22 „ '48 4 „ '49 Naturalisatie J. Amsberg e.a.