Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTALING.

Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering

van de Turkse Republiek betreffende luchtverbindir.gen.

De Nederlandse Regering en de Regering van de Turkse Republiek, besloten hebbende een overeenkomst te sluiten betreffende luchtverbindingen tussen Nederland en Turkije, hebben tot dit doel behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers aangewezen, die omtrent de volgende bepalingen tot overeenstemming zijn gekomen.

Artikel 1.

De Overeenkomstsluitende Partijen verlenen elkaar wederzijds de rechten, opgesomd in de Bijlage van deze Overeenkomst, ten aanzien van de instelling van de internationale burgerlijke luchtroutes en -diensten, vermeld in die Bijlage; de genoemde diensten kunnen onmiddellijk dan wel op een later tijdstip naar verkiezing van de Overeenkomstsluitende Partij, aan welke de rechten worden verleend, worden geopend.

Artikel 2.

a) Elke luchtdienst, waarvoor het recht tot instelling door een Overeenkomstsluitende Partij van de andere Overeenkomstsluitende Partij is verleend, kan in exploitatie worden genomen zodra de laatste Overeenkomstsluitende Partij een of meer luchtvaartondernemingen zal hebben aangewezen om de betreffende dienst te exploiteren; de Overeenkomstsluitende Partij, welke dat recht zal hebben toegekend zal, behoudens de bepalingen van Artikel 6, aan de aldus aangewezen onderneming of ondernemingen de benodigde exploitatievergunning onverwijld moeten verlenen.

b) De Overeenkomstsluitende Partij, welke de hierbover.genoemde rechten verleent, kan, alvorens de onderneming(en) vergunning te verlenen de in deze Overeenkomst bedoelde diensten aan te vangen, aan de aldus aangewezen onderneming(en) verzoeken, overeenkomstig de wetten en bepalingen, welke op haar grondgebied van kracht zijn, alle bewijzen van haar bevoegdheid over te leggen.

Sluiten