Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Voorzitter van de Verzekeringskamer;

één, door Onze Minister voor te dragen, hoofdambtenaar van de afdeling Volksgezondheid van het Departement van Sociale Zaken;

b. negen vertegenwoordigers van de algemene ziekenfondsen;

c. zeven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven;

d. twaalf vertegenwoordigers van de groepen van personen en instellingen, die hun medewerking verlenen aan de ziekenfondsen bij het verstrekken van de onderscheiden onderdelen der geneeskundige verzorging.

Artikel 2

De negen vertegenwoordigers van de algemene ziekenfondsen draagt Onze Minister ter benoeming voor na de organisaties van de algemene ziekenfondsen te hebben gehoord.

Artikel 3

Van de zeven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven draagt Onze Minister drie vertegenwoordigers der werkgevers, drie vertegenwoordigers der werknemers en één vertegenwoordiger van de Stichting van de Arbeid ter benoeming voor, na de Stichting van de Arbeid te hebben gehoord.

Artikel 4

Van de twaalf vertegenwoordigers van de groepen van personen en instellingen, die hun medewerking verlenen aan de ziekenfondsen, bij het verstrekken van de onderscheidene onderdelen der geneeskundige verzorging, draagt Onze Minister vijf artsen, twee apothekers, twee tandartsen, twee vroedvrouwen en een ziekenhuisdeskundige voor, na onderscheidenlijk de organisaties der artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen en ziekenhuizen te hebben gehoord.

Artikel 5

1. De leden van de Ziekenfondsraad, die in de Ziekenfondsraad zitting hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, onder b, c en d, worden voor Vijf jaar benoemd. Zij kunnen onmiddellijk worden herbenoemd.

2. Hij, die tot lid is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, waarop de zittingsperiode van hem, in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn geëindigd.

Artikel 6

Wij stellen de bezoldiging van de Voorzitter van de Ziekenfondsraad vast. Onze Minister stelt een instructie voor de Voorzitter vast.

Sluiten