Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT, bedoeld in artikel I van de wet houdende vaststelling van de begroting van het Staatsvissershavenbedrijf te Idmuiden voor het dienstjaar 1948.

1ste AFDELING. Lasten en baten der exploitatie.

LASTEN Geraamd BATEN Gtiraamd

voor 1948 voor 1948.

Art. 1. Haven ƒ 51 400,— Art. 18. Haven ƒ 2 000,—

Art. 2. Hallen 147 160,— Art. 19. Hallen 419 500,—

Art. 3. Waterleiding . . 32 600,— Art. 20. Waterleiding . . 29 100,— Art. 4. Eleotriciteitsnet . 111 930,— Art. 21. Eleetriciteitsnet . 129 900,— Art. 5. Terreinen en duin- Art. 22. Terreinen en duin-

gronden 41 250,— gronden 78 900,—

Art. 6. Drijvend droogdok 17 930,— Art. 23. Drijvend droogdok 34 050,— Art. 7. Electrische kraan 620,— Art. 24. Eleetrische kraan 10,—

Art. 8. Spoorweginrich- Art. 25. Spoorweginrich-

tingen 1 150,— tingen 3 510,—

Art. 9. Uitkeringen aan Art. 26. Rente van de door het Algemeen Burgerlijk het bedrijf aan het Rijk Pensioenfonds, als be- in rekening-courant verdoold in art. 5, 1ste lid, strekte gelden Memorie.

sub c, der Bedrijvenwet Art. 27. Verhaal van pen-

1928 (Staatsblad n°. 249) 18 000,— sioenbijdragen 14 000,—

Art. 10. Uitkeringen aan Art. 28. Uitkering van het

hetRijk,alsbedoeldinart. Rijk ten bedrage van het

5, 1ste lid, sub d, der Be- nadelig saldo van het

drijvenwet 1928 (Staats- bedrijf over het dienst-

blad n°. 249) 6 000,— jaar 1948 Memorie.

Art. 11. Uitkering aan het Rijk als premie voor

door de Staat te dragen

risico van brand .... 630,— \

Art. 12. Uitkering aan \

het Rijk voor rente over \

het bij de aanvang van \

het dienstjaar te boek \

staande kapitaal .... 168 000,— \

Art. 13. Afschrijvingen . 106 000,— \

Art. 14. Rente van de door \

het Rijk aan het bedrijf \

. in rekening-courant ver- \

strekte gelden 6 000,— \

Art. 15. Wachtgelden en \

U uitkeringen 2 300,— \

Art. 16. Vennootschaps- \

belasting • Memorie. \

Art. 17. Uitkering aan \

het Rijk ten bedrage van \

het voordelig saldo van \

het bedrijf over het \

dienstjaar 1948 .... Memorie.

I ƒ 710 970,— ƒ 710 970,—

Sluiten