Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. bezoldiging van personeel op arbeidsovereenkomst en van personeel minder dan 2 jaar in tijdelijke dienst;

3. lopende toelagen;

4. incidentele uitkeringen.

Artikel III.

Op de artikelen voor algemene uitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 8, 27, 36, 43, 54, 64 en 67, worden aangewezen uitgaven wegens:

1. huisvestingskosten;

2. bureaukosten;

3. reis-, verblijf- en verplaatsingskosten;

4. diversen.

Artikel IV.

Op artikel 23 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 19481 behorende uitgaven, welke het Departement van Buitenlandse Zaken betreffen, haar omschrijving niet vinden in een der andere artikelen van dat hoofdstuk en moeten dienen ter voorziening in de behoeften, die in de loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen.

Deze uitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven.

\

Artikel V.

Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artikelen 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 58, 61, 64, 67 en 68 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk ontoereikend wordt bevonden, kan het overeenkomstig artikel 13 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) door overschrijving uit artikel 23 van dat hoofdstuk worden aangevuld.

Uit laatstgemeld artikel kan mede worden overgeschreven op de artikelen 5, 13, 14, 22, 28 en 50.

Sluiten