Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(NO. I 93) BESLUIT van s Maar, lm, be-

treffende beschikking op het beroep van J. M. Goossens, te Venraij, in zake vrijstelling van de dienstplicht.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het beroep, ingesteld door door J. M. Goossens te Venraij, tegen de beslissing van Onze Minister van Oorlog van 16 Juni 1947, Afdeling AIII, nr. 1481, waarbij aan zijn zoon M. C. M

geweigerd- Vn] S Van de dlenstPlicht wegens broederdienst is

De Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur eeÏ947 nr lV507/382ai1 3 September 1947' nr' 1507 en 30 December

Op voordracht van Onze Minister van Oorlog van 1 Maart 1948 Afdeling A 3. S 2. Bur. 1. nr.' 1370;

Overwegende: dat de beslissing van Onze Minister steunt op de overweging, dat de dienstplichtige niet kan wijzen op een voor broederdienst geldige dienst van drie broeders; dat immers de dienst als reserve-aalmoezenier van de broeder Leonardus Antonius Maria niet kan worden beschouwd als militaire dienst;

dat appellant in beroep aanvoert, dat zijn zoon Leonardus Antonius lana sedert einde 1944 onafgebroken is ingedeeld geweest bij het leger en thans de rang bekleedt van Majoor; dat hij als zodanig geheel vrijwillig zijn dienst heeft gedaan voor het leger, waarmede toch ook door de Regering wordt ingestemd door verstrekking van kleding, rang en bezoldiging; dat dienst van een reserve-aalmoezenier naar zijn mening toch evengoed in aanmerking dient te worden gebracht als tewerkstelling bij een burgerlijke tak van staatsdienst, wanneer men gewetensbezwaar heeft tegen dienstplicht; dat de aalmoezenier bij zijn indiensttreding toch ook een verbintenis heeft moeten aangaan, tTblijven'J ^ Verbond gedurende een bepaalde tijd bij het leger

Sluiten