Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luchtvaart Organisatie, opgericht ingevolge de Overeenkomst inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, getekend te Chicago on 7 December 1944.

Artikel XIII.

A. In het geval van het sluiten van een multilateraal verdrag of een multilaterale overeenkomst betreffende luchtvervoer, waartoe beide Partijen zullen toetreden, zal deze Overeenkomst gewijzigd worden overeenkomstig de bepalingen van zulk een verdrag of overeenkomst.

B. Met betrekking tot deze Overeenkomst zullen de uitdrukkingen „grondgebieden , ,,luchtdienst , „internationale luchtdienst" en „luchtvaartmaatschappij" de betekenis hebben, omschreven in de Overeenkomst inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, getekend te Chicago op 7 December 1944.

C. De uitdrukking „luchtvaartautoriteiten'* zal betekenen in het geval van India de Directeur-Generaal van de Burgerlijke Luchtvaart in India, en in het geval van Nederland de Directeur-Generaal van de Burgerlijke Luchtvaart in Nederland of de Directeur van de Burgerlijke Luchtvaart in Nederlands-Oost-Indië, zoals toepasselijk is, en in beide gevallen enig persoon of lichaam gemachtigd de functies te vervullen, welke thans door bovengenoemde autoriteiten worden uitgeoefend.

D. De Bijlage van deze Overeenkomst zal geacht worden deel uit te maken van de Overeenkomst en alle verwijzingen naar de „Overeenkomst" zullen inhouden verwijzingen naar de Bijlage, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Ter oorkonde waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan de 31ste dag van Mei 1947 in tweevoud te New Delhi in de Engelse taal.

Voor de Regering van India.

JAWAHARLAL NEHRU.

Minister van Buitenlandse Zaken.

A. R. NISHTAR.

Minister van Verkeer.

Ondertekend met toestemming van Zijne Majesteit's vertegenwoordiger voor de uitoefening van de functies der Kroon in haar betrekkingen met de Indische Staten.

Voor de Nederlandse Regering.

A. M. L. WINKELMAN.

Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden.

Sluiten