Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het zich daarin bevindende materiaal tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende onkosten beschikbaar voor de inrichting en het gebruik als stemlokalen."

Artikel XXI.

In artikel 68 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In de eerste volzin van het eerste lid wordt in plaats van „vijf ten honderd" gelezen: „twee ten honderd".

b. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

„De burgemeester ener gemeente, die verwacht dat het percentage van twee ten honderd, in het vorige lid bedoeld, voor zijn gemeente onvoldoende zal zijn tengevolge van het deelnemen aan de verkiezing door kiezers, welke gebruik maken van de in artikel 5~lk bedoelde machtiging, is bevoegd verhoging van dit percentage voor zijn gemeente te verlangen."

c. In het laatste lid wordt na de woorden: „in gereedheid brengen" ingevoegd: „en toezenden".

Artikel XXII.

In de eerste volzin van artikel 69 wordt in plaats van „vijf ten honderd" gelezen: „twee ten honderd".

Na deze zin wordt een volzin ingevoegd, luidende:

„Betreft het een stembureau, als bedoeld in artikel 57n, dan zorgt de burgemeester, dat er een voldoend aantal stembiljetten aanwezig is in verband met de te verwachten deelneming aan de verkiezing door kiezers, welke gebruik maken van de in artikel Sik bedoelde machtiging."

Artikel XXIII.

In artikel 78 vervallen de woorden: „de voorzitter van".

Artikel XXIV.

In het derde lid van artikel 82 wordt na de woorden: „de ingeleverde kaarten" een komma geplaatst en het volgende ingevoegd: „de ingeleverde machtigingen, bedoeld in artikel Sik".

Artikel XXV.

In het tweede lid van artikel 84 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In de eerste volzin wordt na de woorden: „het aantal ingeleverde kaarten" ingevoegd: „en ingeleverde machtigingen, bedoeld in artikel 57k".

b. In de tweede volzin wordt na de woorden: „de teruggegeven stembiljetten" een komma geplaatst, terwijl in plaats van de woorden „en de ingeleverde kaarten" wordt gelezen: „de ingeleverde kaarten en de ingeleverde machtigingen, bedoeld in artikel Sik".

Sluiten