Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II.

De hiernavermelde artikelen van het in Artikel 1 genoemde hoofdstuk worden verminderd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST.

wordt ver- en mitsdien

minderd met gebracht op:

AFDEELING I. DEPARTEMENT.

Artikel 4. Personeelsuitgaven (Technisch Bureau) f 18 887,— f 56 508,—

Artikel 5. Personeelsuitgaven (Indisch Etablissement te Amsterdam) ... 29 107,— 44 826,—

Artikel 6. Uitkeeringen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, verschuldigd ingevolge de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), voor zover niet opgenomen onder Afdeeling IV, alsmede uitkeeringen, als bedoeld in artikel 63 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit en artikel 95a van het

Algemeen Rijksambtenarenreglement 8 244,— 53 756,—

AFDEELING V. OVERIGE UITGAVEN.

Artikel 30A. Subsidie aan het Indisch Jeugdcentrum te Hilversum .... 1 250,— 8 750,—

Artikel 31. Kosten in verband met de uitvoering van het Koninklijk besluit

van 6 Maart 1942, n°. C 18 . . . 7 000,— nihil

Artikel 32. Onderzoek naar de organisatie van het Departement .... 2 867,— 2 133,—

Artikel III.

In voormeld hoofdstuk der Rijksbegroting wordt het volgende artikel ingevoegd:

In: TITEL A. GEWONE DIENST.

\fdeeling V. Overige uitgaven, ichter artikel 30D:

Artikel 30E. Subsidie aan de Werkgemeenschap van Wetenschappelijke

Organisaties in Nederland i' 2 000,—

Sluiten