Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 151) BE SLUIT van 14 April 1948, houdende vaststelling van het Bezoldigingsreglement Politie 1948.

Wu WI L H E L M IN A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, van 31 Maart 1948, Afdeling Politie, Bureau Rijkspolitie, No. 300i A en Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, Bureau Politie, No. 506, Kabinet;

Overwegende, dat het wenselijk is, regelen vast te stellen nopens de bezoldiging van de ambtenaren van het korps Rijkspolitie en van de gemeentepolitie;

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en onder a, e en ƒ van het Politiebesluit 1945;

De Raad van State gehoord, (advies van 6 April 1948, No. 42);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 10 April 1948, Afdeling Politie, Bureau Rijkspolitie, No. 3001 B en Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, No. 506a, Kabinet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

„Onze Minister": Onze Minister van Justitie voor zoveel betreft de ambtenaar van het korps Rijkspolitie en Onze Minister van Binnenlandse Zaken voor zoveel betreft de ambtenaar van de gemeentepolitie.

„Ambtenaar": hij, die door het bevoegd gezag is aangesteld in een rang, als genoemd in artikel 2 van het Rangenbesluit Politiepersoneel.

„Wedde": het schaalbedrag, dat de ambtenaar op grond van dit reglement toekomt.

„Bruto-wedde": de wedde, vermeerderd met de vaste toelagen.

„Bezoldiging": de bruto-wedde, vermeerderd met de overige toelagen.

„Toelagen": alle toelagen op grond van dit reglement toe te kennen.

Sluiten