Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel

Paragraaf 7. Comptabiliteit f 392 300

9 Personeelsuitgaven

Paragraaf 8. Accountantsdienst 1 816 300

10 Personeelsuitgaven 1 357 300

11 Algemene uitgaven 255 000

12 Onderzoeken door particuliere accountants 200 000

13 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en ver-

nleuwinS 4 000

Onderafdeling UI. UITGAVEN VAN ALGEMENE

AARD VAN HET MINISTERIE 1 382 100

14 Algemene uitgaven 1 226 200

15 Representatiekosten 10 600

16 Kosten Bureau Londen 85 300

17 Kosten voortvloeiende uit het Kartelbesluit 1941. . . Memorie

18 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en ver-

ni6UWing 49 000

19 Overige uitgaven Memorje

20 Aandeel in de kosten van het Bureau Ambtenarenreizen en Militaire diensten van De Nederlandse Bank N.V., welke kosten aanvankelijk ten laste van Hoofdstuk VIIB der Rijksbegroting werden betaald . . . 11000

Onderafdeling IV. OVERIGE UITGAVEN .... 332 000

21 Sociale lasten ƒ 4 176 485

waarvan komt ten laste van de diverse

artikelen voor personeelsuitgaven. . . . 4 176 485

zodat wordt uitgetrokken ~ ~ Nihil

22 Betalingen aan Rijkspersoneel, waartegenover geen arbeidsprestatie staat 212 000

23 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen . 35 000

24 Uitgaven ten laste van afgesloten dienstjaren, als bedoeld

!" 7> derde 1'd, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no 259) v 4g m

25 Onvoorziene uitgaven 40 00Q

Sluiten