Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eén recepis soort III, met een coupon per 1 April 1949 voor 9 maanden rente en twee jaarcoupons, resp. per 1/4/50 en 1,4/Dl, Eén recepis soort IV, met één coupon per 1 April 1949_ voor 9 maanden rente en drie jaarcoupons, resp. per 1/4/50, 1/4/Dl en

1/4/'52; , .

b. een verhandelbaar schuldbewijs van gelijke coupure als de

recepissen. .

De recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coupons) zijn niet verhandelbaar en zijn, behoudens nadere beschikking van de Minister van Financiën, niet beleenbaar.

(12) Het lid van de Vereeniging, bij wie werd ingeschreven, geeft de door zijn bemiddeling verworven recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coupons) ten name en voor rekening van de >nsch"Jvers in bewaring bij een inleveringskantoor in de zin van artikel 3 sub 11 van het Besluit herstel rechtsverkeer (Staatsblad no E 100, gewijzigd bij Koninklijk besluit Staatsblad no. F 272) of wel neemt, indien het zelf inleveringskantoor in bovenbedoelde zin is, in zij kwaliteit van inleveringskantoor en door zijn bemiddeling verworven recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coupons) ten name en voor rekening van de inschrijvers in bewaring. De inschrijver aangeven welk inleveringskantoor hij met de bewaring zijner receP's" sen belast wenst te zien. Het inleveringskantoor is gehouden de recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coapon^ tot he tijdstip van verwisseling (resp. het tijdstip van verschijnen der coupons) in bewaring te houden, ten behoeve en ten name van de inschrijver en aan deze een opgave van de nummers der recepissen te verstrekken. Het is de inschrijver toegestaan de recepissen te doen overbrengen te zijnen name naar een ander inleveringskantoor dat ten aanzien van de bewaring aan dezelfde voorwaarden is gebonden.

(13) De recepissen zijn met ingang van onderstaande data kosteloos verwisselbaar in verhandelbare definitieve schuldbewijzen.

Recepis soort I 1 Jun| 1949

Recepis soort II 1 Junj J950

Recepis soort III 1 Juni 1951

Recepis soort IV 2 Juni 1952

Deze verwisseling vindt plaats bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam, op nader te bepalen wijze.

(14) Volgens nader door de Minister van Financiën te stellen regelen kan de mogelijkheid worden geopend, inschrijvingen van ten minste f 100 000 te doen opnemen op naam van de inschrijver in een afzonderlijk schuldregister, te houden bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. In dat geval zal een schuldregister 31 % Beleggingscertificaten worden ingesteld. Voor de inschrijvingen in zulk een register gelden voor zover toepasselijk, dezelfde bepalingen als voor schuldbewijzen, met dien verstande dat de aflossing niet door loting, maar in evenredigheid zal geschieden.

Sluiten