Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 194) ff jE T van 21 Mei 1948, houdende wijziging

van de Surinaamse Staatsregeling.

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

WII JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN, REGENTES

VAN HET KONINKRIJK,

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de Staatsinrichting van Suriname te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I.

De Wet op de Staatsinrichting van Suriname (Staatsblad 1936, No. 909; Gouvernementsblad 1936 No. 156), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 1 Maart 1946 (Staatsblad No. G 50; Gouvernementsblad No. 57), wordt nader gewijzigd als volgt:

§ 1. In artikel 3 wordt:

a. punt c van 2° gelezen als volgt:

„c. de landsverordeningen, zijnde verordeningen met gemeen overleg'der Staten door de Gouverneur vastgesteld;"

b. onder 3e in plaats van „Raad van Bestuur" gelezen: „Raad van Advies".

§ 2. Het eerste lid van artikel 4 vervalt.

§ la. In het tweede lid van artikel 14 wordt in plaats van „Raad van Bestuur" gelezen: „Raad van Advies".

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 47/48, 650; Hand. II 47/48, bladz. 1530—1554;

Bijl. Hand. I 47/48, 650; Hand. I 47/48, bladz. 578—582.

Sluiten