Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het vijfde lid sub c moet worden gelezen: lid van het College van Algemeen Bestuur.

3. De Vertegenwoordiger wordt benoemd door de Gouverneur voor dezelfde periode als de leden der Staten zitting hebben, uit een door deze op te maken voordracht van twee personen. De benoeming behoeft de goedkeuring des Konings.

4. De Vertegenwoordiger zal de belangen van het gebiedsdeel naar zijn beste vermogen in Nederland voorstaan. Zijn instructie wordt, na raadpleging van de Staten, door de Gouverneur vastgesteld. Zij behoeft de goedkeuring des Konings.

5. Bij landsverordening worden de bezoldiging, de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, alsmede het pensioen geregeld.

Art. 67/.

De Vertegenwoordiger legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur als vertegenwoordiger des Konings, de eed (verklaring of belofte) af:

„Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner benoeming als Vertegenwoordiger van Suriname aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.

Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aannemen zal, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de Wet op de Staatsinrichting van Suriname steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Suriname naar mijn vermogen zal voorstaan.

Zo waarlijk helpe mij God, Almachtig!"

(„Dat verklaar en beloof ik.")

In Nederland vertoevende, legt de Vertegenwoordiger de eed (verklaring of belofte) af in handen van de Minister van Overzeese Gebiedsdelen."

§ 20. Artikel 68 wordt gelezen als volgt:

„Art. 68.

1. De Staten zijn samengesteld uit 21 leden.

2. Deze worden in de bij landsverordening in te stellen kieskringen door de kiezers rechtstreeks gekozen.

3. De stad Paramaribo vormt één of meer kieskringen en vaardigt tien, de overige kieskringen te zamen elf leden af.

4. Een afgevaardigde voor een bepaalde kieskring behoeft niet in die kring woonachtig te zijn."

Sluiten