Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 21. Artikel 69 wordt gelezen als volgt:

„Art- 69.

1. De leden van de Staten worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen van Suriname, die de staat van Nederlands onderdaan bezitten en de ouderdom van drieëntwintig jaren hebben vervuld.

2. Voorzover rechtstreekse verkiezingen in sommige kieskringen niet mogelijk zijn, kan het kiesreglement een stelsel van kiesmannen uitwerken.

3. Het kiesreglement kan overigens, indien bij de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid de noodzaak daartoe blijkt, beperkingen inhouden en regelt verder alles wat het kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft."

§ 22. Artikel 71 wordt gelezen als volgt:

„Art. 71.

Verkiesbaar zijn, behoudens het bepaalde bij artikel 72, mannen en vrouwen, Nederlandse onderdanen, die aan de vereisten voldoen, genoemd in artikel 69."

§ 23. a. In de aanhef van artikel 72 vervallen de woorden „en benoembaarheid", terwijl sub a achter „leden van den" worden ingevoegd de woorden „Raad van Advies, de leden van het College van Algemeen bestuur, de vertegenwoordiger in Nederland,".

b. In artikel 73, derde lid, vervallen de woorden „of benoeming,".

c. In artikel 74, tweede lid, vervallen de woorden „of benoembaar", en in het derde lid de woorden „of benoemd".

d. In artikel 76, in de eerste alinea van het eedsformulier, vervalt „(benoemd)" achter het woord „gekozen".

§ 24. Artikel 77 wordt geiezen als volgt:

„Art. 77.

De schadeloosstelling van de leden, alsmede -de vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden bij landsverordening geregeld."

§ 24a. In artikel 78, derde lid, sub 3°., vervallen de woorden „en benoembaarheid".

§ 25. In artikel 79 wordt in plaats van „eersten Dinsdag der maand April" gelezen „tweede Dinsdag der maand Mei'.

§ 26. Artikel 80 wordt gelezen als volgt:

„Art. 80.

1. De voorzitter en de ondervoorzitter der Staten worden door de Gouverneur benoemd voor de periode ener zitting uit een voor ieder afzonderlijk door de Staten in te dienen voordracht van twee leden.

Sluiten