Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 37. In artikel 111 wordt in plaats van „eersten Dinsdag der maand April" gelezen „tweede Dinsdag der maand Mei".

§ 38. Artikel 112 vervalt.

§ 39. Artikel 113 wordt gelezen als volgt:

„Art. 113.

Het ontwerp wordt met de nodige toelichting onverwijld door de Gouverneur toegezonden aan de Koning."

§ 40. Artikel 114 wordt gelezen als volgt:

„Art. 114.

De begroting wordt vastgesteld bij landsverordening."

§ 41. In artikel 115 vervalt in het eerste lid het woord „definitieve", in het tweede lid vervallen de woorden „, behoudens afwijkingen, krachtens opdracht of machtiging des Konings".

§ 42. Artikel 116 wordt gelezen als volgt:

„Art. 116.

Het slot der rekening wordt voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij landsverordening."

§ 43. Het eerste lid van artikel 118 wordt gelezen als volgt:

„1. De instelling van zelfstandig bestuur in ressorten als in artikel 117 bedoeld, of in andere, daartoe bij landsverordening aan te wijzen gemeenschappen, zomede de opheffing van zodanig bestuur, geschieden bij landsverordening. Aan deze ressorten en andere gemeenschappen wordt tevens bij landsverordening de regeling van eigen huishouding opgedragen met inachtneming van de bepalingen van deze wet, terwijl zij mede onderwerpen kan omvatten, waarin volgens de wet bij landsverordening moet worden voorzien."

§ 43a. In het eerste lid van artikel 137 wordt in plaats van „Raad van Bestuur" gelezen „Raad van Advies".

§ 44. In artikel 144 wordt in plaats van „erkende kerkgenootschappen" gelezen „kerkgenootschappen en godsdienstige gemeenschappen".

§ 45. In artikel 145 wordt achter het woord „kerkgenootschappen" ingevoegd „en godsdienstige gemeenschappen".

§ 46. Artikel 152 wordt gelezen als volgt:

„Art. 152.

1. Geldleningen ten name en ten laste van Suriname kunnen niet worden aangegaan dan krachtens landsverordening.

2. Indien plaatsing van een geldlening als bedoeld in het eerste lid buiten Suriname wordt gezocht, behoeft de landsverordening om te kunnen werken goedkeuring bij de wet."

Sluiten