Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Een lid van het College van Algemeen Bestuur kan onmiddellijk worden herbenoemd. Bij vervulling van een tussentijds opengevallen plaats geschiedt de benoeming voor de verdere duur van de zittingsperiode als bedoeld in het eerste lid.

Art. 67d.

De schadeloosstelling, de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, alsmede het pensioen van de leden van het College van Algemeen Bestuur worden bij landsverordening geregeld.

VIERDE AFDELING.

Van de werkzaamheden van het College van Algemeen Bestuur.

Art. 67e.

1. Het College van Algemeen Bestuur werkt met de Gouverneur mede bij de uitoefening van diens algemeen bestuur over Cura?ao. Wanneer de Gouverneur het College bijeenroept, bekleedt hij het voorzitterschap.

2. Aan leden van het College van Algemeen Bestuur wordt door de Gouverneur de uitoefening van de uitvoerende macht opgedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.

3. De leden van het College van Algemeen Bestuur treden als regel op als gemachtigden bedoeld in de artikelen 89 en 107, tweede lid.

Art. 61ee.

1. Ingeval terzake van een ontwerp-landsverordening of een uit te vaardigen besluit houdende algemene maatregelen, als bedoeld in artikel 54, de Gouverneur zich niet kan verenigen met het gevoelen van het College van Algemeen Bestuur, doet hij hiervan onder opgave van zijn beweegredenen mededeling aan het College.

2. Indien het College de wens daartoe te kennen geeft of de Gouverneur er zelf prijs op stelt, zal op gelijke wijze mededeling worden gedaan aan de Staten.

3. Mededeling zowel aan het College van Algemeen Bestuur als aan de Staten blijft achterwege, indien zij niet zonder schade voor de aan de Gouverneur toevertrouwde belangen kan geschieden.

Art. 61f.

De leden van het College van Algemeen Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen bij de uitoefening van hun taak als geheim te hunner kennis is gekomen.

Art. 67g.

1. Het reglement van orde voor het College van Algemeen Bestuur wordt door het College ontworpen en vastgesteld door de Gouverneur.

2. Het behoeft goedkeuring bij landsverordening.

Sluiten