Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Ter vergemakkelijking van het inleidend werk der Commissie in zake aangelegenheden, welke rechtstreeks betrekking hebben op de economische en sociale welvaart van de inheemse bewoners der binnen de territoriale sfeer der Commissie gelegen gebieden, zal de Commissie spoedig haar aandacht schenken aan de plannen, welke zijn uiteengezet in de (bij deze Overeenkomst gevoegde) Resolutie, betreffende direct aan de orde zijnde belangrijke plannen, die op 6 Februari 1947 door de Zuidzee Conferentie te Canberra in Australië werd aangenomen.

10. De deelnemende Regeringen verplichten zich wettelijke en administratieve maatregelen te treffen om te verzekeren, dat de Commissie in de gebieden dier Regeringen erkend wordt die wettige bevoegdheid te bezitten en gerechtigd te zijn tot die voorrechten en immuniteiten (zoals de onschendbaarheid van haar gebouwen en archieven), welke noodzakelijk zijn voor de vrije uitoefening van haar bevoegdheden en de verrichting van haar werkzaamheden.

Artikel V.

Procedure der Commissie.

11. De vergaderingen der Commissie worden, ongeacht de plaats van bijeenkomst, door de hoofdgedelegeerden bij toerbeurt voorgezeten en wel naar de Engelse alphabetische volgorde van de deelnemende Regeringen.

12. De Commissie bepaalt de tijd en de plaats van haar bijeenkomsten. Zij vergadert geregeld twee maal per jaar en voorts wanneer zij zulks bepaalt.

13. Ter Commissie-vergadering wordt een quorum gevormd door twee derden van alle Hoofdgedelegeerden.

14. De besluiten van de Commissie worden genomen overeenkomstig de volgende regelen:

(a) Stemgerechtigd zijn uitsluitend de hoofdgedelegeerden.

(b) Zaken van procedure worden beslist door een meerderheid der aanwezige hoofdgedelegeerden, die aan de stemming deelnemen.

(c) Besluiten in zake begrotings of financiële aangelegenheden welke een geldelijke bijdrage door de deelnemende Regeringen met zich mee kunnen brengen (behalve het besluit tot aanneming van de jaarlijkse administratieve begroting der Commissie) vereisen de eenstemmigheid van alle hoofdgedelegeerden.

{d) Besluiten omtrent alle andere aangelegenheden (met inbegrip van een besluit tot aanneming van de jaarlijkse administratieve begroting der Commissie) vereisen een meerderheid van twee derden der stemmen van alle hoofdgedelegeerden.

Sluiten