Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvaarding wordt bewerkstelligd door kennisgeving aan de Regering van Australië. De Overeenkomst wordt van kracht nadat alle voornoemde Regeringen daarbij partij geworden zijn.

66. De Regering van Australië stelt de andere voornoemde Regeringen in kennis van elke aanvaarding dezer Overeenkomst, alsmede van de datum waarop deze Overeenkomst van kracht wordt.

67. De Regering van Australië zal deze Overeenkomst namens alle deelnemende Regeringen bij het Secretariaat der Verenigde Naties deponeren, zulks ter voldoening aan het voorschrift van Artikel 102 van het Handvest der Verenigde Naties.

Deze Overeenkomst, waarvan de Engelse, Franse en Nederlandse tekst gelijkelijk authentiek is, wordt neergelegd in het archief der Australische Regering. De Australische Regering doet daarvan behoorlijk gewaarmerkte afschriften toekomen aan de andere deelnemende Regeringen.

Ten blijke waarvan de hiertoe gemachtigde vertegenwoordigers der respectieve deelnemende Regeringen deze Overeenkomst ondertekend hebben.

Ter ondertekening nedergelegd te Canberra op de zesde dag van Februari, negentienhonderd zevenenveertig.

Voor de Regering van Australië:

H. V. EVATT.

E. J. WARD. ad referendum.

Voor de Regering van de Franse Republiek:

AUGE. ad referendum.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

VAN AERSSEN. ad referendum.

R. WIDJOJOADMODJO.

Voor de Regering van Nieuw-Zeeland:

W. NASH. ad referendum.

A. G. OSBORNE.

Voor de Regering van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland:

IVOR THOMAS. ad referendum.

E. J. WILLIAMS.

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika:

ROBERT BUTLER. ad referendum.

Sluiten