Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE AFDELING

Van de samenstelling van het College van Algemeen Bestuur

Artikel 68

1. Er is een College van Algemeen Bestuur, bestaande uit ten hoogste zes personen.

2. Het College kiest zijn voorzitter uit zijn midden.

3. De leden van het College van Algemeen Bestuur worden na overleg met de Staten, de Raad van Advies gehoord, benoemd door de Gouverneur.

4. De leden van het College van Algemeen Bestuur moeten de leeftijd van 23 jaren hebben vervuld, ingezetenen van Suriname zijn, de staat van Nederlands onderdaan bezitten en niet uitgesloten zijn van verkiesbaarheid tot lid der Staten.

5. Zij kunnen niet tegelijk zijn:

a. vervanger van de Gouverneur;

b. ondervoorzitter, lid of buitengewoon lid van de Raad van Advies;

c. vertegenwoordiger van Suriname in Nederland;

d. lid van de Staten;

e. actief dienend ambtenaar.

Artikel 69

De leden van het College van Algemeen Bestuur leggen, alvorens hun betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur de eed (verklaring of belofte) af:

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk onder welke naam of wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner benoeming als lid van het College van Algemeen Bestuur aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven.

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige beloften of geschenken aannemen zal, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; dat ik de Wet op de Staatsinrichting van Suriname steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Suriname naar mijn vermogen zal voorstaan.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

(„Dat verklaar en beloof ik.").

Sluiten