Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Bepalingen als bedoeld in het eerste lid, worden in de krachens artikel 2 aangewezen gemeenten ter algemene kennis gebracht P de wijze, in de leden 2 en 3 van dat artikel bepaald en worden erstond na deze bekendmaking van kracht.

Artikel 5

v-'' De gebruiker van een perceel, waarop zich aspergeplanten be^ n en' die niet meer worden gestoken, is verplicht er zorg voor te , ag.en> dat dit perceel vóór de eerste April van het jaar, volgend op Wo waar'n voor de laatste maal is gestoken, op zodanige wijze 1 behandeld, dat de aspergeplanten worden gedood.

ja^' Ten aanzien van percelen, waarop niet meer is gestoken in het Va r' vo°i"afgaand aan het jaar, waarin de gemeente of het gedeelte aan» gemeente, waarbinnen zij zijn gelegen, krachtens artikel 2 is vincfeWeZ^' moet 'n het vor'S üd bedoelde behandeling plaats §eschiedV°°r ^ eerste ^pril van 'let Jaar> waarin de aanwijzing is

Artikel 6

door i^et ^°°fd van de Plantenziektenkundige Dienst kan onder veri„ em *e stellen voorwaarden in bepaalde gevallen vrijstelling ^ nen van de in het vorig artikel bedoelde verplichting.

worde^anVra®en °m vr'jste"'n8 moeten bij aangetekend schrijven tienden|ueriCÏlt t0t het Hoofd van voornoemde Dienst vóór de vijfbehanH i-aart van ^et iaar> waarin de in het vorig artikel bedoelde ndehng moet geschieden.

а) P6 voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, kunnen bestaan in: vin«en n' l"tvoeren of doen uitvoeren van bespuitingen of bestuiziektenkimH 61 betrokken perceel in door het Hoofd van de Plantenaan te '®e- Dienst aan te geven tijdvakken en met door hem

б) wijzen insectendodende middelen;

rnaatregeIen)CPaSSen Van *n art'^e' ^ onder a j°. b en d genoemde

Artikel 7

3 en 5 niet ^ ®ebFu^er van een perceel, bedoeld in de artikelen v°ldaan of Z'jn verPlichtingen krachtens deze artikelen heeft Waarden niet is tm ,eventueel krachtens artikel 6 opgelegde voorinnen welke he"?48'mei?> doet de burgemeester van de gemeente, ^ die artikelen is gelegen, op kosten van de nalatige de

Hoofd van de Pin ° maatregelen nemen op aanwijzing van het 2- De kos SnZlektenkundige Dienst.

v°lge het eerst^li/2^0^6" aan het nemen van maatregelen ingean dit artikel, worden ingevorderd op de wijze,

Sluiten