Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

koninkrijk der nederlanden.

(No. I 207)

W JE V van 27 Mei 1948, tot het in overweging nemen van een voorstel tot verandering in de Grondwet, teneinde een nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 der Grondwet genoemde grondgebieden te kunnen voorbereiden en vestigen.

naarn van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin er Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz-, enz., enz.

WlJ JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN, REGENTES VAN HET KONINKRIJK,

Alltn, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

is in overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid

nieuwe6 'n c'e Grondwet verandering te brengen, teneinde een êebied»160 voor de *n artikel 1 der Grondwet genoemde grond¬

en te kunnen voorbereiden en vestigen;

Zo

0verleg J:e\ C'at de Raad van State gehoord, en met gemeen Wii (r,v, ,er taten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk J goedvinden en verstaan bij deze:

'1 en ju bestaat 8r°nd om in overweging te nemen het hierna onder omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet.

de Gro^dwVn de artikeien 1» 62, 63, 77, 125, 171, 191 en 192 van wordt Hao 6 VvoIt't gesproken van Nederlands-Indië of van Curacao, Ind arvoor gelezen:

nesië, onderscheidenlijk: de Nederlandse Antillen.

BH w°r de behandeling in de Staten-Generaal:

Biil' !,and' 11 47/48' ?75; Hand"1147/48' bladz- 1649—1674, 1676—1694; Hand. I 47/48, 775; Hand. I 47/48, bladz

Sluiten