Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(c) vrijgesteld zijn van douanerechten, alsmede van verboden en beperkingen van invoer en uitvoer met betrekking tot naar publicaties.

§ -Terwijl de Verenigde Naties in principe geen vrijstelling zullen opeisen van accijnzen en van belastingen op de verkoop van roerend en onroerend goed, welke een deel voimen van de^ te betalen prijs, zullen desniettemin, wanneer de Verenigde Naties voor officieel gebruik belangrijke inkopen doen van goederen, waarop zodanige rechten en belastingen gelegd zijn of gelegd kunnen worden, de Leden, telkens wanneer dit mogelijk is, de nodige administratieve regelingen treffen voor de kwijtschelding of teruggave van het bedrag van zodanige rechten of belastingen.

Artikel III.

Faciliteiten met betrekking tot communicatiemiddelen.

_ § 9. De Verenigde Naties zullen op het grondgebied van ieder Lid voor haar officiële mededelingen een behandeling <*enieten, die met minder gunstig zal zijn dan die, welke door de -Kegenng van dat Lid wordt toegestaan aan enige andere Kegenng met inbegrip van haar diplomatieke missie, wat betreft prioriteiten, tarieven en belastingen op post kabeltelegrammen, telegrammen, radiogrammen, telefoto's, telefoon en andere communicatiemiddelen, alsmede perstarieven voor medee mgen aan pers of radio. Op de officiële correspondentie en andere omciele mededelingen van de Verenigde Naties zal o-een censuur worden toegepast.

§ 10. De Verenigde Naties zullen het recht hebben codes te gebruiken en haar correspondentie te verzenden en te ontvangen per koerier of in zakken, welke dezelfde immuniteiten en voorrechten zullen hebben als diplomatieke koeriers en zakken.

Artikel IV.

Vertegenwoordigers van Leden.

^ ver^e8'enwoordigers van Leden in de voornaamste

en hulporganen van de Verenigde Naties en op conferenties, die door de Verenigde Naties zijn bijeengeroepen, zullen gedurende de uitoefening van hun functies en gedurende hun reis naar en van de plaats van samenkomst de volgende voorrechten en immuniteiten genieten:

fa) immuniteit van persoonlijke arrestatie of gevangenïoudmg en van inbeslagneming van hun persoonlijke bagage,

Sluiten