Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

koninkrijk der nederlanden.

* 230) "*' Ti 1' van 3 Juni 1948, houdende wijziging van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947.

de naf"n van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin ederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz-, enz., enz.

'j juliana, prinses der nederlanden, regentes

an het koninkrijk,

A 11

en' ^le deze zullen zien of horen, lezen, saluut! doen te weten:

is gebuv^ *n overweging genomen hebben, dat de noodzakelijkheid 8r°tinsv Vun esn w'jziSinS van het Vide Hoofdstuk der Rijksbe1947 (Si °0r, dienstjaar 1947, vastgesteld bij de wet van de 9de Mei art. 24 No. H 143), zoals het is gewijzigd bij het krachtens

^igde v CI'. <~°.niP1:abiIiteitswet (Staatsblad 1927, No. 259) uitgevaarNo. ^onniklijk besluit van de 30ste December 1947 (Staatsblad

Zo is + j

?Verleg d ~ ^ de Raad van State gehoord, en met gemeen 'J fioeH,,- '^ n-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk vinden en verstaan bij deze:

De hi Artikel I.

k^oting^on61?6^6- art|kelen van het Vide hoofdstuk der Rijksr net dienstjaar 1947 worden verhoogd als volgt:

titel a. gewone dienst.

wordt verhoogd en mitsdien met: geWht °P:

in de Staten-Generaal:

Bljl Hand 1 47Zt ',o92; Hand' 11 47/48' bladz" 1812;

' 792; Hand. I 47/48, bladz. 622.

Sluiten