is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Electrische toestellen moeten tegen mechanische beschadiging voldoende bestand of gevrijwaard zijn.

3. Op electrische toestellen moeten de fabrieksgegevens betreffende spanning en stroomsterkte zijn aangegeven.

Artikel 22

Plaatsing van 1. In elke electrische installatie moeten de voor het bedrijf en het

schakelaars doelmatig en veilig verrichten van 'oedienings-, herstellings- en onder

houdswerkzaamheden nodige schakelaars aanwezig zijn.

2. In de naaste omgeving van motoren moeten schakelaars, huip^ schakelaars of gelijkwaardige inrichtingen zijn aangebracht, wafr~ mede elke motor afzonderlijk volledig van het net kan worde gescheiden.

Deze bepaling geldt niet:

(a) voor motoren van een nominaal vermogen van ten hoogst® 0,5 kW, aangesloten op een groep, welke door smeltpatronen maximumschakelaars van een nominale stroomsterkte van ten hoogs 25 A is beveiligd, mits deze groep van een groepschakelaar is voo zien;

(b) voor motoren van een nominaal vermogen van ten hoogst 0,5 kW, aangesloten door middel van stopcontacten;

(c) voor motoren, deel uitmakende van een combinatie vafl motoren, welke bij eenzelfde werktuig behoren, mits een scha^ke . aanwezig is, waarmede deze motoren gezamenlijk kunnen wor uitgeschakeld.

3. Indien voor de bediening van motoren automatische schake met afstandsbediening worden toegepast, moeten zonodig maa[rf^ting zijn genomen, welke verhinderen, dat tengevolge van een aards u

in de hulpstroomketen de motoren onverwacht in beweging komen of ongewild in beweging kunnen blijven.

• a van

4. Voor stroom verbruikende toestellen met uitzondering ^ lampen moeten schakelaars aanwezig zijn, waarmede elk toes zonderlijk volledig van het net kan worden gescheiden.

Deze bepaling geldt niet: vSf.

(a) voor stroomver bruikende toestellen van een nominaa ^or mogen van ten hoogste 0,5 kW aangesloten op een groep, wel ^g0{nsmeltpatronen of maximumschakelaars van een nominale s ^ sterkte van ten hoogste 25 A is beveiligd, mits deze groep v groepschakelaar is voorzien;

(b) voor stroomverbruikende toestellen aangesloten door j^0gsts van stopcontacten van een nominale stroomsterkte van ten

25 A.