Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 12

Deze Overeenkomst, alsmede de bepalingen van de daarbij behorende Bijlage, zullen in werking treden op de dag van ondertekening.

Ter oorkonde waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

In tweevoud gedaan te Bangkok, de 18de dag van de maand luli van het 1947ste jaar van de Christelijke jaartelling, welke overeenkomt met het 2490ste jaar van de Boedhistische jaartelling, in de Engelse taal.

Voor de Nederlandse Regering:

B. A. PIETS.

Voor de Regering van het Koninkrijk Siam:

ARTHAKITTI BANOMYONG.

BIJLAGE

bij de Overeenkomst tussen de Nederlandse Regering en de Regering van het Koninkrijk Siam betreffende luchtdiensten tussen haar onderscheiden gebieden

A. Aan luchtvaartmaatschappijen, aangewezen door de Nederlandse Regering, welke op grond van deze Overeenkomst zijn gemachtigd, worden de rechten verleend van overvliegen en van landingen voor niet-commerciële doeleinden op het grondgebied van Siam, alsmede het recht om in internationaal verkeer passagiers, lading en post op te nemen en af te zetten te Bangkok op de volaende

routes:

. 1- Nederland via Bangkok naar Nederlandsch-Indië (Indonesië), v'a tussenliggende punten en verder in beide richtingen en Nederlandsch-Indië (Indonesië) via Bangkok naar Calcutta via tussenliggende punten en verder in beide richtingen.

Nederlandsch-Indië (Indonesië) via Bangkok en een punt in richti C^'na naar China v'a tussenliggende punten en verder in beide

via^ t ^ec'er^arid via Bangkok en een punt in Indo China naar China tussenliggende punten en verder in beide richtingen.

v ^an luchtvaartmaatschappijen, aangewezen door de Regering Sem u Siam, welke op grond van deze Overeenkomst zijn

lan ,aC llSL'> worden de rechten verleend van overvliegen en van lnt '"r voor niet-commerciële doeleinden, alsmede het recht om in ZettenÜ 'onaa', v®rlceer passagiers, lading en post op te nemen en af te on Vjpr!0'3! ™™avens voor internationaal luchtverkeer, opengesteld, eriands grondgebied, op later aan te wijzen routes.

ttiooen^11'^ a}le.Pun^en op de in de Bijlage omschreven routes luchtva a*^ar verk'ez'nS van de aangewezen luchtvaartmaatschappij of laten 1 maatsc'laPPljen °P enige of alle vluchten worden wegge-

Sluiten