Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

(No. I 254) 1W E V van 25 Juni 1948, houdende wijziging van de Lager-onderwijswet 1920.

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

WIJ JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN, REGENTES

VAN HET KONINKRIJK,

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te ■Weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is gebleken een aantal in de bezettingstijd tot stand gekomen maatregelen in de Lager-onderwijswet 1920 te incorporeren, alsmede daarin enige wijzigingen van technische a'ard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Eaad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij deze:

In de Lager-onderwijswet 1920 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel 1.

Het tweede lid van artikel 2 wordt gelezen:

2. Aan laigere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in:

l- Franse taal;

m. Duitse taal;

n• Engelse taal;

°- wiskunde;

P- handelskennis;

t>... voor behandeling in de Staten-Generaal:

B-V ij'1"1'1' 11 47/48, 660; Hand-11 47/48, bladz. 1752—1812, 1819—1820; IJ • Hand. I 47/48, 660; Hand. I 47/48, bladz. 663—667.

Sluiten