Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(^*^0. I 270) WE V van 30 Juni 1948, houdende nadere

wijziging van de Geldschieterswet.

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

WIJ JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN, REGENTES VAN HET KONINKRIJK,

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede in verband de waardedaling van het geld, wenselijk is wijziging aan te bren§en in de Geldschieterswet;

q Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen ^erleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 'J goedvinden en verstaan bij deze;

Artikel 1

In rl

»zev h art'kelcn ^ en 43a der Geldschieterswet wordt het woord te^ens wanneer het voorkomt vervangen door

Artikel 2

dag. Ze Wet trcec't in werking met ingang van een door Ons te bepalen

Bijl j0,01 de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl' Ha^' 11 47/48' 830; Hand' 11 47/48> bladz" 1895:

and. I 47/48, 830; Hand. I 47/48, bladz. 686.

Sluiten