Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. I 282)BESLUIT van 5 Juli 1948 tor ophef-

fing van de schorsing van het besluit van de' raad der gemeente Anloo d.d. 29 September 1947, houdende benoeming van I. F. Westrup tot secretaris dier gemeente.

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

WIJ JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN REGENTES VAN HET KONINKRIJK,

25°jume lïï V^odC Minister van Binnenlandse Zaken van 1W i ' a,cieJlnS Binnenlands Bestuur, bureau

ber0|lheffin8 van de b'J °ns besluit van 29 Novemde raaH ^taatsblad No. 403) bevolen schorsing van het besluit van bL gemeente Anloo d.d. 29 September 1947 houdende

benoem,ng van I. F. Westrup tot secretaris dier gemeente;

7ii?VerW0gCnde' dat de raad van Anlo° biJ besluit van 14 Mei 1948 voormeld besluit van 29 September 1947 heeft ingetrokken;

bestaatmitSdlen V°°r handhavin§ vatl de schorsing geen aanleiding Gelet op de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vorenbedoelde schorsing op te heffen.

vandif£" T" Bjnnenlandse Zaken is belast met de uitvoering besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 5 Juli 1948.

De Minister »• , JULTANA.

' unster van Binnenlandse Zaken,

WITTEMAN.

Uitgegeven de zestiende Juli 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Sluiten