Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenzetten, welke moeilijkheden de aanvaarding van een zodanig verdrag verhinderen of vertragen.

Artikel 36.

De wijzigingen in dit Statuut, die door de Conferentie met een meerderheid van tweederden der door de aanwezige afgevaardigden uitgebrachte stemmen worden aangenomen, worden van kracht, zodra zij zijn bekrachtigd of aanvaard door tweederden der Leden van de Organisatie, waaronder vijf van de acht Leden, welke in de Baad van Beheer vertegenwoordigd zijn als op het gebied van de nijverheid de belangrijkste plaats innemende overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 3 vat) dit Statuut.

Artikel 37.

1. Alle vragen of geschillen betreffende de uitlegging van dit Statuut en van de hierna krachtens de bepalingen van dit Statuut door de Leden gesloten verdragen worden aan het Internationale Gerechtshof ter beslissing voorgelegd.

2. Ondanks de bepalingen van lid 1 van dit artikel, kan de Eaad van Beheer regelen voor de instelling van een scheidsgerecht vaststellen en aan de Conferentie ter goedkeuring voorleggen, een en ander met het oog op de snelle beslissing van een geschil of een vraag betreffende de uitlegging van een verdrag, welk geschil of welke vraag het scheidsgerecht kan worden voorgelegd door de Raad van Beheer, krachtens de bepalingen van dat verdrag. Alle vonnissen en adviezen van het Internationale Gerechtshof binden een krachtens dit lid ingesteld scheidsgerecht. Elke uitspraak van een zodanig scheidsgerecht wordt de Leden van de Organisatie medegedeeld en hun eventuele opmerkingen worden aan de Conferentie voorgelegd.

Artikel 38.

1. De Internationale Arbeidsorganisatie kan die regionale conferenties bijeenroepen en die regionale organisaties oprichten als haar wenselijk voorkomen om de doelstellingen van de Organisatie te bevorderen.

2. De bevoegdheden, de werkzaamheden en de werkwijze van de regionale conferenties zijn onderworpen aan regelen, die door de Eaad van Beheer worden opgesteld en aan de Algemene Conferentie door deze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Sluiten