is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1911, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepatenteerde gidsen. Voor de kleinere tochten zijn de meeste wel goed genoeg, maar voor de zwaardere bestijgingen zou ik slechts een klein percentage kunnen aanbevelen. Men raadplege dan ook vóóraf het boekje, dat iedere gids bij zich draagt en waarin alle tochten worden opgeteekend. Wanneer men meer dan één bestijging met eenzelfden gids wil ondernemen, dan kan men zeer goed een reductie op het vastgestelde tarief bedingen, maar ik wijs er uitdrukkelijk op, dat het beslist noodig; is, voor den aanvang van den eersten tocht een overeenkomst te maken, die niets aan duidelijkheid te wenschen overlaat, desnoods schrift e-lij k, en daarbij niet uit het oog te verliezen, dat men ten allen tijde de reisroute moet kunnen wijzigen, iets, dat bij ongestadig weer nogal eens voorkomt.

Helaas weten niet alle gidsen maat te houden in het wijn-, cognac- of kirch-gebruik. Men regele dus zelf de hoeveelheid alcohol, die men bij een bestijging wenscht mede te nemen. Aan te bevelen is vooraf inlichtingen in te winnen over een onbekenden gids, want eenige malen ben ik er reeds getuige van geweest, dat iemand een bestijging moest opgeven, omdat zijn gids zich den vorigen avond met zijn makkers aan te veel landwijn had tegoed gedaan.

Voor het verzenden van bagage van de ecne plaats naar de andere gebruike men de post, die vooral op Zwitsersch grondgebied uitstekend is. Daar waar geen postverbindingen bestaan, zal men zijn toevlucht moeten nemen tot een muildier.

Bezwaarlijke!' is het, wanneer men de bagage verzonden wil hebben naar Italië. In dat geval moeten de sleutels met het oog op de visitatie bijgevoegd worden.

De ■weersgesteldheid is in de Penninische Alpen gunstig te noemen. Dank zij de welwillendheid van Dr. Maurer. den directeur van de „Schw'eizerische(n) Meteorologische(n) Zentralanstalt” kan ik mededeelen, dat Wallis niet alleen het omvangrijkste, maar tevens het meest intensieve droogtegebied is van Zwitserland. Aan beide zijden door hooge bergketens omsloten, toont het lange Rhónedal, dalopwaarts tot Sierre (Siders) een steeds af nemenden neerslag. Bij dit plaatsje is het gemiddelde jaarlijksche neerslag-cijfer het laagst, n.l. 57,1