is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1911, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar den Kaukasus en deed de eerste bestijging van den Adai Khokh en in 1886 die van de Tetmuld Tau met Donkin en Dent. Dent verhaalt van hem, dat, toen op die reis in den Kaukasus de dragers van de streek weigerden een tent van meer dan 10 Ibs. te dragen, Burgener haar bij zijn overigens reeds zwaren last op de schouders nam en alles in triomf naar een hooger bivouac droeg. Over Burgener’s tochten in later jaren ontbreken mij de gegevens.

De beste karakteristiek van Burgener vinden wij in Mummery’s „Climbs” en in een levensbeschrijving door Dent. De eerste ontmoeting van Mummery met Burgener in 1879 is teekenend voor den man. Mummery opperde het plan met hem den Matterhom over de Zmutt-ridge te bestijgen; de „breedgeschouderde Alexander” gaf daarop botweg als zijn meening te kennen, dat zulk een tocht te ondernemen met een „Herr” van wien hij niets wist, een ~verfluchte Dummheit” zou zijn. Mummery was geheel bekoord door deze krachtige uiting van ’s mans meening, die hem toescheen niet alleen een teeken van verstandig wantrouwen in een onbeproefd klimmer, maar ook van vastberadenheid om een aanval, eens begonnen, tot de uiterste grenzen der mogelijkheid door te zetten. Op dat oogenblik begon hun samenzijn en zij trokken allereerst naar het gebied van Fletschhorn en Portjengrat om zich daar te oefenen. Tintelend van opgewekten geest is de beschrijving door Mummery van het oogenblik waarop zij beiden het plan smeedden tot de bestijging van den Col du Lion. Men ziet hen daar op dien zonnigeh Junidag boven Zermatt liggen, hoe langzamerhand al pratende het éene deel van het couloir na het andere overkomelijk werd bevonden en hoe tenslotte Burgener besliste: „Es geht gewiss”, onder voorwaarde i® dat men eens in het couloir was aangeland; dat men er ook weer uitkomen kon bovenaan; en hoe het bezwaar van steenslag die den terugtocht onmogelijk zou maken „promptly dismissed” werd „being in reality nothing but an additional reason for not turning back.” Mummery s boek is vol van typische trekjes. Stug van uiterlijk was Burgener metterdaad voorkomend; zijn beste eigenschappen kwamen naar voren, wanneer iets moeilijks van hem gevraagd werd.