is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

electrisch; in Lauterbrunnen en Burglauenen zijn de electrische centrales gevestigd. Noch bij het stijgen, noch hij het dalen kan de locomotief een snelheid van 9 K.M. in het uur overschrijden. De maximum stijging bedraagt 25 «'o.

Bij de conceptie en de uitvoering van den houw dezer herghaan, die het eerst in Europa een hoogte van 3000 M. overschrijdt en doordringt in het hart van de sneeuw- en ijsregionen der Alpen, heeft men pionierswerk verricht en hoezeer men van oordeel moge verschillen over het nut en de wenschelijkheid van een dergelijke onderneming, de moed en de volharding, hij de constructie aan den dag gelegd, dwingen een ieder bewondering af. Niets is echter natuurlijker, dan dat de aesthetische beschouwing van dit kunstwerk der techniek een hevigen strijd heeft uitgelokt. In een der alpiene organen is het vraagstuk uitvoerig behandeld naar aanleiding van het bekende hoek van Konrad Falke: lm Banne der Jungfrau. De schrijver, een geestdriftig voorstander en verdediger der Jungfrau-haan, heeft zich hierbij zwaar (te verantwoorden gehad. heeft men hij deze gelegenheid getracht een juiste definitie te geven van het begrip, ontwijding van het hooggebergte; een individueel vraagstuk blijft het toch, ondanks alle redeneeringen. Daarom spreekt het ook van zelf, aat de alpinist van een geheel ander standpunt de zaak beschouwt als de toerist, die den pickel niet hanteert.

De alpinist is zeer menschelijk in zijn verlangens en zijn feilen. Hij zag, weliswaar met leede oogen, maar toch zonder groote ontsteltenis, de klassiek geworden, eenvoudige herbergen der eerste bergbestijgers plaats maken voor de weelderige hotels der moderne reizigers. Hij zag met gelatenheid de tuffende spoortjes Rigi en Pilatus opkruipen. Deze dingen raakten hem niet in zijn diepste gevoelens: daarginds lag het gebied zijner begeerte nog onberoerd en onontwijd. Daar vergaderde hij door eigen inspanning schatten van kracht en genot, die niet voor de groote menigte waren weggelegd. Zijn streven bracht hem daar, waar anderen niet konden komen. Eng was dan ook de band, die hem en zijn kameraden omsloot, als hij

1) Zie Alpiim. 1912, nos. 11, 12, 13, 14 ea 15.