is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds wakend en starend in die zwarte diepte. .. totdat het begon te dagen en zij ontwaarden, dat dp afgrond niet dieper was dan een paar meter. Zij zaten op de laatste rotspunt van de graat boven een zacht glooiend terrein en de hut was vlakbij 1

Toen bet drietal ter ruste ging, bleef ik nog wat in bet vreemdelingenboek bladeren en veel namen van goeden klank gingen aan mij voorbij.

Den volgenden morgen informeerde ik bij den waard naar een goeden gids voor den Bietscbborn. Hij beval mij als zoodanig aan Xbeodor Kalbermatten. Toen ik dezen wilde spreken, bleek bij aan bet hooien te zijn. Hier lanterfanten geen gidsen, tuk op een toerist. Tbeodor moest, als Cincinnatus, aan zijn veldarbeid worden ontrukt om tot boogere werkzaamheden te worden gezet. Ik zocht hem op en vond hem een half uurtje klimmens boven Ried op een wei bij Wiessenried. Hij was juist aan bet schaften met zijne vrouw en de meid, die bet eten bad gebracht. De ongeveer vijftig jaar oude, groote, magere, gebaarde man met open blik, maakte een sympatbieken indruk. Ik vroeg hem of bij den Bietscbborn met me op wilde. Hij monsterde mij eens even, keek daarop naar den Bietscbborn en vervolgens naar zijn vrouw en, toen bij op baar gelaat geen afkeuring las, antwoordde bij; „Wir können morgen geben”, want beden moest eerst bet hooi in de schuur. Toen ik hem, nadat bij zijn maal genuttigd bad, aan bet werk zag, gebukt onder ontzaglijke pakken hooi, zooals bij zeide wel 100 K.G. zwaar, die bij met trillende beenen naar de schuur droeg, vreesde ik dat bij den volgenden dag wel wat vermoeid zou zijn, evenals de Noorscbe postpaardjes in den hooitijd. Maar bij dacht dat bet best zou gaan, en in ieder geval: bet hooi moest eerst binnen.

Ik maakte dien middag een wandeling dalopwaarts en boorde van mijn Engelscbe kennissen, dat de Scbwarzsee aan de noordelijke helling van bet dal boven Kübmatt gelegenheid bood voor „splendid batbing”; dit a governo voor liefhebbers van een koel bad, wier aantal ook onder de Nederlandscbe toeristen toeneemt.

’s Avonds arriveerde in bet hotel een jonge Amerikaan, die