is toegevoegd aan uw favorieten.

Jaarboek van de Nederlandsche Alpen-Vereeniging, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vang van ons dag-program, da<t slechts een wandeling van 3 uur naar Obersteinberg bevatte, hadden wij ,het niet noodig geacht voor dag en dauw den tocht te beginnen; thans gevoelden wij aan den lijve de onjuistheid van dien opzet en de wandeling van ruim een uur op den onbeschaduwden chaussée naar Stechelberg gaf ieder onzer ruimschoots gelegenheid zich te verdiepen in bespiegelingen over de onmisbaarheid van logica en gezond verstand, en te betreuren, dat deze nuttige zaken, waarvan hij zich, zij het dan ook in bescheiden mate, voorheen bezitter mocht noemen, thans onder in de koffers die wel over Interlaken naar Kandersteg reisden begraven lagen; van welke overpeinzingen echter ieder wel zoo wijs was de anderen geen deelgenoot te maken.

Bij Stechelberg (922 M.), een hotelletje met daaromheen een plukje huizen eindigt de njweg; het voetpad, dat wij insloegen splitste zich spoedig. Links was de weg naar de Rotthalhütte, wij volgden echter den rechter oever der onstuimdg-bolderende Lütschine, gingen spoedig op den anderen oever over, waar het pad in gelijkmatige stijging door bergweiden, afgewisseld met kleine boomgroepen, naar Trachsellaunen (1263 ,M.) leidde: even na dit gehucht, dat ook weder uit een hotel en enkele hutten bestaat , daar, waar de natuur haar .vreedzaam karakter verliest en zelfs eenigermate den vorm eener Schlucht aanneemt, hadden wij de keus tusschen den weg langs den voet van den Schmadrifall naar Obersteinberg, en het steile kortere pad; onder den indruk der temperatuur achtten wij den kortsten weg in dezen den besten en dus zig-zagden wij gedurende een half uur langs een steenig pad, dat als (gevolg'vianüden regen der laatste dagen bedenkelijke cascade-neigingen vertoonde, naar boven. Bij Ammerten Alp lieten wij met weemoed de ten minste nog eenige schaduw biedende dennen achter ons, en kruisten wederom een groot half uur lang in eene van hitte trillende atmospheer tegen de kale helling van den Oberstemberg op tot bij het kleine houten hotel Tschingelhorn, volgden van daar een smal, bijna horizontaal liggend pad en bereikten tegen één uur ’s middags ons einddoel voor dien dag.

Obersteinberg (1800 M.) bestaat uit één enkel hotel van bescheiden afmetingen, en is gelukkig nog een van de helaas

14