is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 1, 1952, no 3, 1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONTRIBUTIE

De laatste tijd is ons gebleken dat speciaal zij, die in het achter ons liggende anderhalf jaar tot onze Vereniging toetraden en dus waarschijnlijk diverse publicaties hierover in de vroegere Sektionsmededelingen hebben gemist, eigenlijk niet weten dat, in geval men het lidmaatschap van de Sektion Holland wenst te beëindigen, men hiervan schriftelijk en uiterliJk vóór 1 December van het lopende kalenderjaar aan onze ledenadministratie dient kennis te geven. Niet dat we veronderstellen dat er onder U zullen zijn, die nu de Iste December nadert behoefte zullen voelen te bedanken en zich daardoor de toegang tot de berghutten in Oostenrijk, Frankrijk, Zuid-Tirol, Zwitserland en Beieren zullen ontzeggen, om van de voordelen van onze biblotheek en de Bergvriend nog maar niet te spreken, maar een gewaarschuwd mens geldt voor twee. Wanneer ons volgende nummer verschijnt is het reeds 1 December, dus te laat om voor 1953 nog onze rijen te verlaten.

In het December-nummer geven wij bijzonderheden over storting der contributie eigener beweging op ons gironummer of bij onze bankrelatie, terwijl we tevens de datum zullen publiceren, waarop de kwitanties voor de dan nog niet ontvangen contributies ter incasso zullen worden gegeven. Wel is bekend dat de incassokosten ƒ 0,35 zullen bedragen. Dit bedragje, hoe klein ook, kan men beter besparen of een goede bestemming geven, al was het maar in ons Huttenbouwfonds.

WINTERALPINISME

De redactie overweegt om het op 1 December a.s. verschijnende nummer van de Bergvriend ten dele te wijden aan de skisport. Het wordt dus geen speciaal winternummer, maar we hopen enkele aardige artikelen te brengen, welke de verschillende kanten van de wintervreugden in de bergen belichten, Wie voor dit speciale geval naar de pen wil grijpen is natuurlijk dubbel welkom, want de ons tot heden gezonden bijdragen zijn overwegend van bergtoeristische en alpinistische aard. Speciaal zouden we gaarne een bijdrage hebben over echt Winteralpinisme, dus bestijging van een behoorlijke top met ski's. Wie helpt ons, kan het zijn bovendien met foto’s?

Leden die zakelijk bij een advertentie in de Bergvriend in het algemeen en bij dit Decembernummer in het bijzonder zijn geïnteresseerd worden verzocht hun advertenties uiterlijk vóór 20 November in te zenden.

WIJ EXPERIMENTEREN

De aandachtige lezer van ons blad en gelukkig zijn er dat zeer velen, zal hebgen bemerkt, dat het uiterlijk en innerlijk van ons blad nog niet is gestoeld. Het Sektionsbestuur gaf de redactie volmacht om met de in 1952 verschijnende nummers naar eigen inzicht te experimenteren tot wij meenden de juiste vorm te hebben gevonden. Natuurlijk trachten wij ons orgaan steeds te verbeteren. De betere papiersoort zal misschien opgevallen zijn. Er komt een nieuwe omslagtekening, ditmaal van de bekwame tekenstift van ons vrouwelijke redactielid, kortom, we zijn zoekende. Het Decembernummer zal verschijnen in de definitieve vorm.

CALEIDOSCOOP

Uit Mountain Holidays by Janet Adam Smith: Living at our full compass, we were one With the four elements, and knew

the rock. And th-e sweet smell of earth, And ice and fire.

Uit hoofdstuk 5

The Alps without a suitcase We undid our crampons with frozen fingers outside the Vallot, and looked rather wistfully at the observatory next door, which seemed a snug and tidy place. But there was no wind worth speaking of on our way down over the Dóme du Goüter, and bit by bit contentment took possession of mind and body. The evening was superb, the exertion was over, and we could realise what a splendid climb it had been, this two-day journey on the airy ridges, which swung us up and down, swept us over other peaks, and always led us on to Mont Blanc, a noble way to reach that noble mountain. From the Aiguille du Goüter the ridges of the Jura stood out black against a line of fire; the north face of the Bionassay, to our left, was indigo; the great chunks of ice and sérac on the glacier at our feet were yellow and purple like a Teopolitan ice. Mevr. M. v. B. ].

VOOR DE VROUW

Er zijn bepaalde onderwerpen, welke in de eerste plaats vrouwen interesseren, al komt het voor, dat juist mannen daarvoor ook belangstelling aan de dag leggen. We denken b.v. aan de kleding van de vrouw op reis, bij alpinisme, bij wintersport, op een bergtocht met niet al te zwaar karakter. Wat draagt de vrouw, de sportieve vrouw dan natuurlijk, 's avonds in een berghut, of op een afternoon-tea 's winters in Arosa, Adelboden