is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 2, 1953, no 4, 1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uren van angst en eenzaamheid zijn voorbij. De gemsgeit, die zich tegen de ochtend van de troep heeft afgezonderd, waagt zich uit haar schuilhoek. Ze klimt omhoog naar de rand van de kloof en kijkt rond of ze onraad bespeurt. Dan roept ze zacht blatend het kleine wezen, dat deze morgen geboren werd. Een roodbruine, wollige pasgeboren gems staat op in de met bergdennen omgroeide rotsnis. Dronken door het licht en de geur van dennenaaiden waggelt hij een paar stappen verder. Maar al spoedig merkt hij, dat zijn lange, stakige lopers hem goed kunnen dragen en dat de kleine hoeven stevig op het gladde gesteente staan. Onhandig huppelend geeft hij gehoor aan de roepende stem van de moeder, die voedsel, bescherming en leven voor hem betekent. Zijn ijl gemekker vermengt zich met haar tevreden diep geblaat.”

Met dit citaat is de sfeer van het boek getekend. „Tschief de gemzebok" behoort gelezen te worden door iedere natuur- en dierenvriend. Het vormt een literair kleinood voor onze Sektionsleden. Onze bibliotheek heeft het, maar wie te midden van het jachtig leven van iedere dag zo nu en dan in de geest wil toeven in de bergen, die ons allen lief zijn, schaffe het aan. Genotvole uren garandeert LI

MARY VAN BIJLERT-JANSSENS

IPij zoeken

HONORAIRE CONSULS

in Amsterdam, ’s-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en Utrecht.

~Wij groeien vast, in tal en last”, heeft de dichter Vondel eens geschreven. Deze dichtwoorden zouden we min ot meer als voor onze Sektion geschre ven kunnen beschouwen, want vrienden, ons ledental stijgt nog steeds in een verheugende mate. Konden we in het Juninummer ons 3000ste lid aankondigen, 14 dagen na de 20ste Mei telden wij al weer 3100 leden, op 18 Juni 3200 leden en bij bet ter perse gaan van dit nummer is dit getal al weer gegroeid tot 3419, te weten 2382 A-leden en 1037 B-leden.

Nu kan deze sterke groei voor onze ledenadministratie nooit een bezwaar vormen, want de fabrikanten zijn nog steeds bereid en in staat nieuwe stalen kaartenbakken aan ons te leveren, dus voor „vastgroeien" behoeft geen vrees te bestaan. Maar onze verantwoordelijkheid stijgt met die groei en indien onze leden eens allemaal besloten een jaarlijkse algemene vergadering of een reünie te bezoeken, dan zou het vinden van een vergaderruimte, groot genoeg om alle in onze Sektion saamgebrachte bergvrienden te bevatten, bepaald veel hoofdbrekens gaan kosten. Ook bij de organisatie van filmavonden en lezingen dienen we met deze gezonde groei rekening te houden en nu de experimenteerperiode voor de organisatie van lezingen door ons als geëindigd wordt beschouwd, dienen we voor het wintersei zoen, dat zo langzamerhand dichterbij komt, nieuwe maatregelen te nemen.

In het afgelopen seizoen organiseerden wij een lezipg over de beklimming van de Eiger Nordwand met Karl Blach als spreker en eén serie avonden, waarop Pfarrer Gunz. ons de schoonheid van

zijn ~Heimat" en zijn bergen deed beleven. Voor het seizoen 1953—1954 zijn reeds onderhandelingen lopende, zodat onze leden in de bovengenoemde plaatsen en omgeving wonende, soortgelijke avonden kunnen verwachten, welke wij in samenwerking met gelijkgestemde en gestoelde andere organisaties willen brengen.

In de experimenteerperiode is echter gebleken hoe nuttig en tevens tijd- en geldbesparend het zou zijn, indien we in steden, waar meer dan 100 van onze leden wonen en tot deze plaatsen willen we ons voorlopig beperken een mannelijk of vrouwelijk lid bereid zouden kunnen vinden, om ons bij de organisatie van avonden en bij de propaganda voor de Sektion in het algemeen, behulpzaam te zijn. In onze vóórlaaste bestuursvergadering viel dan ook het besluit „honoraire consuls" te zoeken met veel vrije tijd en grote liefde voor het alpinisme. Deze ambassadeurs van onze alpine-organisatie zouden ons op prachtige wijze kunnen helpen bij de voorbereiding van avonden, b.v. door het huren van geschikte zalen, het huren van projectiemateriaal, door contacten met plaatselijke belastingautoriteiten, door het verzorgen van aankondigingen in de plaatselijke pers en zo nodig door het spreken van een openingswoord en na afloop van een dankwoord tot de spreker, wat natuurlijk zo nu en dan in een vreemde taal zal moeten geschieden. Een dergelijke vaste hulp zouden wij buitengewoon op prijs stellen en deze ambassadeurs-consuls, die zich niet als bestuurslid, maar als een verlengstuk van het bestuur kunnen beschouwen, kunnen bovendien buiten 's-Gravenhage door plaatselijke voorlichting en inlichtingen aan de daar wonende leden, ook aan de uitbouw van onze organisatie daadwerkelijk meehelpen.