is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 9, 1960, no 2, 1960

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREIMGINGSNIEUWS

Verslag van de buitengewone ledenvergadering op 30 januari 1960 in hotel Krasnapoisky te

Amsteraam , . Om 15.15 uur opende de voorzitter, de heer K. Gorter, de vergadering en heette de aanwezige leden welkom in de door Amsterdamse leden met mooie bergfoto’s versierde zaal. Bij punt 2 van de agenda deelde de voorzitter mee dat een contributieverhoging door de jaarvergadering der DeAV in Lienz voor 1960 was aangenomen, terwijl een even grote en noodzakelijke verhoging voor 1961 in het vooruitzicht gesteld werdi Onze afdracht moet dientengevolge verhoogd worden. Het bestuur stelde daarom voor de contributie met ƒ 1,— te verhogen. inplaats van twee jaar achtereen met / 0,50. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Agendapunt 3 is het voorstel tot uitbreiding van het bestuur. De voorzitter begint tnet een brief van het hoofdbestuur van de NRV voor te lezen, waaruit blijkt dat de NRV in verbalid met verdere samenwerking met de Sektion eist dat twee leden van het hoofdbestuur der NRV in het Sektionsbestuur gekozen worden. Uitvoerig staat spreker daarna stil bij de aanleiding en het ontstaan van de Sektion. De NRV heeft het sociaal-toerisme in de bergen mogelijk gemaakt, lang vóór de oorlog. Op initiatief van de NRV werd de Sektion in 1949 opgericht en de NRV verleende gastvrijheid en financiële steun aan de jonge Sektion. In het bestuur zaten drie HB-leden van de NRV. Van hen bedankte de heer Wallagh wegens drukke werkzaamheden; enige jaren later stierf de heer Melchior en in Eindhoven op de jaarvergaciering werd de heer Beurs, toen oud HB-lid, niet herkozen. Het directe contact met de NRV werd hierdoor minder vlot. Er hebben daarna vele besprekingen plaats gehad tussen de besturen van de twee verenigingen met als resultaat dit voorstel.

De voorzitter geeft toe, dat hij niet van dwang houdt en begrijpt dat er leden zullen zijn die hier dan ook voor niet willen zwichten, maar zegt dat het in het belang van de Sektion is, dat de band met de NRV blijft bestaan, niet alleen uit dankbaarheid, maar ook om het profijt dat de samenwerking nog steeds oplevert. Hij noemde o.a. de uitvoering van de reizen en de grote publiciteitsmogelijkheden. Spreker verzoekt de aanwezigen bij hun stemming het belang van de Sektion het zwaarst te laten wegen. Als deze kandidaten in het bestuur komen is dit alleen een voordeel voor de Sektion. Beiden zijn jarenlang lid van de Sektion en goed bekend in de bergen. Hierna volgt een uitvoerige discussie.

Men is geschrokken van de toon van de brief van de NRV. De heer Wallagh geeft toe dat de brief ongelukkig gesteld is. Hij releveert nog eens in het kort hoe de NRV de Sektion als dochter beschouwt. Het HB had door allerlei verschijnselen nu de indruk dat de Sektion zich schaamde voor de NRV en er zo min mogelijk meer mee te maken wilde hebben. Dit wordt van alle kanten tegengesproken. Eén lid stelt de volgende motie voor: ~De ledenvergadering van de Sektion Holland OeAV van mening dat een innige samenwerking van de Sektion Holland met de NRV van overwegende betekenis is van mening dat de brief dd. 30 november 1959 van de NRV een minder goede basis vormt voor samenwerking nodigt het Sektionsbestuur uit, de NRV te verzoeken, de brief in te trekken; gaat over tot de stemming over punt 3 van de agenda.” Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Hierna volgt stemming over het bestuursvoorstel, waar-

uit blijkt dat het voorstel wordt aangenomen met 41 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 6 stemmen blanco. De heren Groen en Pieters worden verzocht weer in de zaal te komen. De heren Cornelese en Schreinemachers verklaren dat zij nu geen deel meer uit willen maken van het bestuur. De voorzitter spreekt zijn spijt hierover uit, bedankt hen voor alles wat ze voor de Sektion deden en geeft de verzekering dat zij bergkameraden van hem zullen blijven.

Na de twee nieuwe bestuursleden welkom geheten te hebben, wordt overgegaan tot het volgende punt: mededelingen betreffende de berghut. De voorzitter deelt mede dat verschillende plaatsen die door Ir. Innerebner opgegeven werden voor het bouwen van een hut, door het bestuur ter plaatse onderzocht zijn. Zelf bezocht spreker o.a. een gebied bij het Madlener Haus, dat zeer geschikt lijktJ Ook overweegt het bestuur de overname van een hut. Verschillende hutten werden ons aangeboden, maar vele bleken ongeschikt of toe te behoren aan een Sektion achter het IJzeren Gordijn. Door het vergevorderde uur is het niet mogelijk verder op dit punt in te gaan. De voorzitter sluit om 18.15 uur de vergadering. De secretaresse

Enkele punten uit de laatste bestuursvergaderingen

b p 2 december: Bij de ingekomen stukken is een bericht dat de Hochstubaihütte niet te koop is. Er zal bij de Sektion Göppingen geinformeerd worden of het juist is dat hun hut te koop is. Het bestuur zal op de buitengewone ledenvergadering een voorstel doen tot uitbreiding van het bestuur met de heren Groen en Pieters.

op 5 januari: De buitengewone ledenvergadering op 30 januari wordt besproken. Besloten wordt dit voorjaar geen grote voordrachtsavonden te houden. Aan Innsbruck zal geschreven worden dat de laatste filmtoumee teleurstellend was. De omslag van de Bergvriend zal ongewijzigd blijven. In het vervolg zullen de schriftelijke verzoeken om inlichtingen over tochten zoveel mogelijk door de dichtstbijzijnde consul of correspondent beantwoord worden. De voorziening in de vacature van bibliothecaris wordt besproken.

Op 9 februari: De bijzondere kringavonden van Herr Steiner worden besproken. De jaarvergadering zal in Den Haag gehouden worden. Uitvoerig wordt gesproken over de vervulling van de vacatures in het bestuur. De heer Ronsdorf wordt benoemd tot Jugendwart. Aan de Hauptausschusz zal gevraagd worden of de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid bij Sektionsactiviteiten ook voor Nederland mag gelden. In de Bergvriend zullen de nieuwe verzekeringsvoorwaarden gepubliceerd worden. Er is bericht gekomen, dat de Göppingerhütte niet te koop is.