is toegevoegd aan uw favorieten.

De bergvriend; alpinistisch tijdschrift-tweemaandelijks orgaan Sektion Holland van de "Oesterreichischer Alpenverein", jrg 9, 1960, no 4, 1960

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heren Cornelese en Roosing zullen de Sektlon vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Oe.A.V. te Freistadt.

13 junh

Besloten wordt ter voorlopige completering van het bestuur, met gebruikmaking van artikel 39 van de statuten, de heer de Koning te Nijmegen te benoemen tot plaatsvervanger voor één der tussentijds afgetreden bestuursleden.

Vastgesteld wordt, dat uit een schrijven van de V.A. van de Oe.A.V. van 30 mei 1960 blijkt, dat deze de opvattingen van het huidige bestuur over de relaties met andere organisaties volledig deelt.

De tekst voor het Groen-Witboek, waarbij aan alle leden opening van zaken zal worden gegeven over de gebeurtenissen om en in de Sektion, wordt goedgekeurd. Het stuk zal, samen met andere officiële berichten, verschijnen als een buitengewone uitgave van de Sektion.

In de Bibliotheekcommissie worden benoemd de heer Schönewolff en Mej. Stom; in de Commissie Huttenbouw Ir. Streefkerk.

De instructie voor de heren Cornelese en Roosing, die de Sektion op de algemene vergadering te Freistadt zullen vertegenwoordigen, wordt vastgesteld.

TASCHENBÜCHER 1960

Hoewel er reeds vele bestellingen zijn binnengekomen, is het de administratie van onze Sektion nog steeds niet gelukt de leden tevreden te stellen. De Taschenbücher zijn namelijk, terwijl wij dit schrijven, nog steeds niet aangekomen. Wel is op 27 mei j.l. van de uitgever bericht ontvangen dat de boekjes binnen 2 k 3 weken verzendklaar zouden zijn, zodat wij nog hoop hebben, dat de boekjes wanneer u dit leest inmiddels aangekomen zijn.

U kunt er van op aan dat de bestelde boekjes dezelfde dag, waarop zij binnenkomen, verzonden zullen worden. Tevens kunnen bestellingen worden opgegeven door overschrijving van ƒ 0,76 op onze girorekening 534744. Afgehaald bedraagt de prijs ƒ 0,60.

bevatten o.a. een opgave van alle A.V.- en andere hutten, met van iedere hut gegevens omtrent hoogte, aantal bedden en matrassen, afstand van het dalstation, overgangen naar andere hutten en toppen welke kunnen worden bestegen. Verder is aangegeven op welke trajecten reductie op de reiskosten kan worden verkregen, mits uw lidmaatschapskaart voorzien is van het z.g. 0e.8.8.-zegel en is er een opgave van alle Sektion van de Oe.A.V. in te vinden.

CONSULAAT UTRECHT

Op 30 mei hielden wij onze laatste projectieavond, waar wij Prof. Katholnigg uit Mutlers bij Innsbruck beluisterden.

Tevens kregen wij een indruk van zijn artistieke prestaties door zijn aquarellen en tekeningen, die aan de wand waren opgehangen.

Bovendien vertoonde hij een serie schitterende alpine dia’s, van zeer exclusief karakter, die ons kriskras door de Oostenrijkse bergen voerden en bekroond werden met kleuropnamen van een beklimming van de Grosse Zinne Nordwandü Ook ontvingen wij nog bericht van hartelijke dank uit Amsterdam, waar Prof. Katholnigg eveneens aanwezig kon zijn.

Het volgend seizoen hopen we wat meer avonden te organiseren, o.a. in touwtechniek, kompas- en kaartlezen. De Consul

BER6SPORTLITERATUUR

Het is toch wel gemakkelijk in Amsterdam Uw kaarten, gidsen, plaatsbeschrijvende en technische werken, te kunnen kopen bij Gebr. Schröder & Dupont's Boekhandel Keizersgracht 516 b/d Leldsestr. Telefoon 361 66 en 36266

KLETTERSCHULE AMSTERDAM

„Pasen 1960 blonk uit door een grote activiteit van de Kletterschule Amsterdam. Niet alleen ging er een groep, onder leiding van Harry Ronsdorf, naar de Kahnsteinhütte bij Hannover, doch ook gingen er een tweetal „expedities” naar het oefenterrein bij Nideggen, teneinde zich daar voor te bereiden op de komende vakanties.

Ondanks het vroege jaargetijde was het weer, afgezien van een enkele bui, voor kletteren zeer behoorlijk, en over koude mochten wij dan ook niet klagen.

De eerste groep, waarbij ondergetekende zich bevond, arriveerde op Goede Vrijdag reeds voor het middaguur op het kleine kampterrein, dat direct onder de oefen-rotsen is gelegen.

Na snel de tenten opgeslagen te hebben werd er gegeten en reeds om een uur of één zaten we in de rotsen, waar als allereerste de Hager-Turm werd beklommen. Na hier onze namen in het Gipfelbuch te hebben geplaatst, waren we door abseilen weer snel beneden en achtereenvolgens „deden” we die middag nog de Schlangenriss, de Kemenata-Kamin, de Grüne Wand, door een gedeelte van ons gezelschap de voorkant van de Grüne Wand, voorts de 8.8.-Kamin alsmede nog enkele naamloze touren.

Mocht u in Nideggen komen, dan zult u hier tevergeefs naar een 8.8.-Kamin zoeken. Deze naam werd n.l. bij een vorig bezoek aan dit gebied, door onze Kletterschule, aan deze Kamin gegeven. Links in de wand bevond zich een stuk rots in de vorm van een bepaald gedeelte van de rug, waaruit snel de naam 8.8.-Kamin ontstond. Kenners beweren overigens, dat deze rots ook aan een bepaald filmster doet denken, doch dit moet ik verontwaardigd afwijzen.

Tot onze grote schrik bemerkten wij, dat het desbetreffende stuk rots los in de wand zat, zodat spoedig het plan geboren was het dan maar helemaal los te maken en als trofee mee te nemen naar Amsterdam.

Zo gezegd zo gedaan; zaterdag een week daarna hebben we het plechtig onthuld en overgedragen, waarna het op het dak van de brandweertoren geplaatst is.

U bent allen van harte welkom het hier te aanschouwen en één van onze gidsen zal u gaarne de weg hierheen wijzen, hetzij via de Oostwand, hetzij via de Westwand.

Ook de daarop volgende zaterdag en zondag waren zeer vruchtbare dagen, waarop tal van leuke, pittige touren werden ondernomen, zoals o.m. de Verschneidung naast de 8.8.-Kamin, de Burgkamin, de Himbeerriss, de Schmitz Bambockweg, terwijl wij van onze andere groep nog namen hoorden noemen als Seyffart-weg, Hakengallerie, enz. enz.

Wij kunnen dan ook terugkijken op een buitengewoon goed weekend, waarin we weer veel