is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk in het oog springende feit, dat er in deze bes narde omstandigheden de lust tot scheppend beek den zieh ook bij ons Nederlanders gelijk ook in Duitschland onvermoeid doorz'et.

Nu ook Nederlandsche grafici hun volle medes werking verleenden kan het voor ieder duidelijk worden gesteld hoezeer wij er ook op dit gebied mogen zijn en hoe verkeerd het is te meenen, dat de Duitsehers ons in het zwartswit meer te bieden hebben.

Merkwaardig is het, zoo weinig de oorlog zich op het werk doet gevoelen.

Na de Dezichtiging, waarbij reeds veel werk werd aangekoeht, volgde een gemeenschappelijk: middagmaal met de Westfaalsche collega’s waarn® men in stralend weer terugwandelde naar het Museum. Hier vond wederom een samenkomst met onze gastburen plaats in een atmosfeer, zoo hartelijk en gemoedelijk als in Holland misschien nog slechts den stedeling te beurt valt, die in een' of ander plattelandsdorpje te gast is. Hier vonden' belangstellenden onder ons gelegenheid kennis te' maken met de diepere gevoelens van den ander en kwam het ons klaar voor oogen te staan dat hier' achter een andere levensstijl, langs een andere weg' dan de meesten van ons volgen, een even hartss; toehtelijk streven is naar-eenzelfde ideaal. Des te pijnlijker ontwaart men hier en overal den wass: lenden vloed van haat en zinnelooze vernietigingssi gevoelens. Is het niet hoog tijd, dat we ons bewust; worden hierin ~ ■ niet sterk en bes i wonderenswaars ' iig, maar zielig ! Iwak te zijn ? '

Na afloop van dit vruchtdras gende samenzijn, hetgeen aanvan; kelijk nog werd opgeluisterd met eenige liederen van Sehubert, voortreffelijk ges zongen door de sopraan Corry Bijster, keerde ons gezelsehap weer naar haar punt van uitgang terug om den volgenden Maam dag als slot van ons bezoek het praehtige Hanses stadje Soest te bezichtigen.

De typisch Duitsche vakwerkwoningen zijn hier meest gebouwd in mosgroene natuursteen, die in de omgeving wordt gevonden en geven de streek een karakteristiek uiterlijk. Het Middeleeuwsche stadsplan met haar nauwe, kronkelige straatjes is nog ongerept gebleven.

Eens met meer inwoners dan Dortmund, was het van deze stad de grootste concurrent.

’s Middags reden we verder naar de werkplaats en woning van den overleden graficus Hermann Katelhön in Wamel aan de Möhnesee, waar Mevr. Katelhön ons in de gelegenheid stelde, de uitge* breide en unieke prentenverzameling van haar overleden echtgenoot te bekijken.

Ook op plastisch en ceramisch gebied heeft K. ons uitstekend werk nagelaten.

Met deze kennismaking was het laatste punt van onze agenda bereikt en spoedden we ons naar onze residentie Bochum terug waar we eerst laat in den avond, vermoeid maar voldaan aankwamen.

Den volgenden Dinsdagmorgen was het helaas weer tijd van vertrekken en de trein bracht ons ijlings en wel terug in ons waterige kleine maar mooie vaderland.

In groote dankbaarheid en vreugde denken we terug aan de gulle hartelijkheid en gastvrijheid waarmee onze Oosterburen ons hebben ontvangen en wij willen wenschen.en hopen, dat de banden van vriendschap die gelegd zijn zich steeds meer tnogen verstevigen.

Zum Abschlussder Zusammenkunft der N.D.K.-Vorsitzenden in Den Haag am 15. Dezember 1942 brachte Deutsches Theater in den Niederlanden Schreyvogels Komödie „Die Kluge Wienerin”. Unser Bild eine Szene aus der Aufführung