is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald keerpunt der volkeren nieuwe gedachten en vormen geformuleerd worden, die werkelijk fundamenteel zijn, dat dan deze gedachten door hun geestelijke vaders niet naar believen tot binnen een bepaald geldigheidsgehied beperkt kunnen worden. Thans klonken in de gelijkgestemde gemoederen van de zeker niet slechtste menschen in alle Germaansche landen de melodieën van de geniale synthese van Adolf Hitler. de synthese tusschen de wezenlijkste elementen van de idialisten der twintigste eeuw, die eenerzijds het aristocratische ideaal bezitten van de keur uit de besten der menschheid, die de innerlijke zekerheid bezitten van de gewilde ongelijkheid der menschen, die het verlangen hebben naar nationale ontplooiing en macht en die anderzijds slechts als rechtvaardig aanvoelen het principe van het socialisme, het principe van het algemeen belang vóór het eigenbelang.

Toen de hoogkapitalistische mogendheden van het Westen en het naar een algemeene nivelleering der massa op een laagst niveau strevend communisme de diepe uitwerking van het Nationaalsocialisme begonnen te vermoeden. werd door de vijanden van een sterk, doelbewust geleid Europeeseb vasteland reeds het besluit tot het voeren van den strijd genomen. Europa staat thans midden in dezen ongehoorden strijd. Van onze generatie hangt het af, of Europa zich zal handhaven of zal ondergaan. ■Een middenweg, zooals in het jaar 1918, is thans niet mogelijk. Te wereldomvattend is de strijd geworden, te zeer zijn de verhoudingen in de wereld sedert 1914 geschokt, dan dat een tusschenvorm tusschen overwinning of chaos in Europa overblijft. Europa strijdt om het bestaan van de volkeren van het vasteland, het strijdt om het behoud van al datgene, wat onze kuituur beteekent, het strijdt tegen vijanden, die niet in staat zouden zijn voor deze kuituur ook maar bij benadering iets gelijkwaardigs in de plaats te stellen. Het strijdt tegen beestachtige Aziatische barbaarschheid, tegen getartariseerd Marxisme aan de eene zijde, tegen een door joodschen geest bepaalde ijskoude materialistische caricatuur van een kuituur in het Westen, tegen een Jazzmuziek-, Neger-,

Cocktail-, Koelkast- en Hollywoodbeschaving aan de andere zijde, die op de geheele wereld het eigen afstootend stempel zou willen drukken.

In dit tijdsbestek van strijd en waarlijke lotsheschikking moet liet Nederlandsclie volk een duidelijke, innige verhouding tot het Duitsche volk vinden en moeten Duitschers en Nederlanders gezamenlijk de geduld vereischende taak van geestelijke opvoeding en verovering van het Nederlandsche volk vervullen. Wij weten allen, dat onze taak niet gemakkelijk is. Het is echter een geluk, wanneer men hij de vervulling van een taak weet, dat zij een hoog idealistisch doel dient, het doel lusschen twee naar hun aard verhonden volkeren een duurzame toenadering te vestigen.

Ik zou op deze plaats een woord van dank willen richten tot Mijnheer den Rijkscommissaris, Dr. Seyss-Inquart, ook in naam van mijn vriend en collega Professor Wehofsich, voor de ondersteuning, die wij aan U te danken hebben en voor de belangstelling, die U steeds voor de Kultuurgemeenscbap betoont. Wij zijn ons er diep van bewust, welk een daadwerkelijken steun wij van U mochten ontvangen.

Tenslotte spreek ik dank uit aan Dr. Bergfeld, Leider van de afdeeling Kuituur van het Rijkscommissariaat en de Nederlandsche en Duitsche voorzitters, alsmede hun Secretarissen en medewerkers voor den belangeloozen arbeid, dien zij in bet belang van de Kultuurgemeenscbap hebben gedaan. Ik weet, dat eenige voorzitters zich zeer veel moeite hebben gegeven. Dat geldt vooral voor de Heeren Professor Baader, Nijmegen; de Koek van Leeuwen, Haarlem; Dr. Snijder, Enschede en den Heer Engelhardt uit Amsterdam. De resultaten van hun werkgemeenschappen zijn dan ook dienovereenkomstig. Ik geef den anderen voorzitters in overweging zich bij gelegenheid van onze samenkomst tot de collega s te wenden en zich door hen te laten vertellen, hoe zij hun succes behalen. U allen verzoek ik. mijne Heeren, ook verder de Kultuurgemeenschap trouw te willen dienen.

„Peterchens Mondfahrt"

December, de maand van den huiselijken haard, van de gezinsfeestviering bij uitstek. De maand, die dus heel bijzondere eischen stelt aan den samensteller van het programma. De Kameropera had voor deze maanden iets bijzonders gekozen, dat uitmuntend paste in dezen tijd van het jaar; „Het sprookjesspel „Peterchens Mondfahrt”. Alom heeft groot en klein genoten van dit spel, van de aankleeding, van de eenvoudige humor en van de muziek. Heel wat kindertranen moesten gedroogd worden, als een voorstelling door de groote transportmoeilijkheden moest worden afgelast. „Peterchens Mondfahrt” culmineerde in de voorstelling in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Den Haag, waar bijna 2400 bezoekers, voor het meerendeel bezoekertjes, het meest enthousiaste publiek vormden, dat Petcrchien op zijn tocht door Nederland had aangetroffen.

Tournée Gerhard Taschner

De 19-jarige concertmeester van het Berlijnsch Philharmomsch Orkest Gerhard Taschner speelde kort geleden o.a. in Den Haag met buitengewoon succes het vioolconcert van Brahms. In Maart zal Gerhard Taschner in Nederland behalve orkestconcerten ook sonate-avonden met den Nederlandschen pianist Cor de Groot geven.

„Nederlandtsche Sangherskonste"

Voor eenige werkgemeenschappen trad het Kamerkoor „Nederlandtsche Sangherskonste” op onder leiding van .Jjg} Somers met een programma van koorwerken van de zestiende eeuw tot op heden. De pers put zich uit in loftuigingen en de leden _ der werkgemeenschappen, waar dit Nederlandsche koortje voor mocht optreden, zijn allen innerlijk rijker na afloop naar huis gegaan. Verblijdend was vooral het Nederlandsche gedeelte, zeker drie vierde van den avond, te be= ginnen met de meesters uit de zestiende eeuw en het hoogtepunt vindend in de prachtige Kerstliederen van Badings, die voor de N.D.K. haar eerste uitvoering beleven.

„De Haagsche Balletgroep"

De Haagsche Balletgroep zette haar tocht door Nederlartd voort; voor verschillende werkgemeenschappen mocht het met orkest, een enkele maal met pianobegeleiding optreden en veel succes oogsten. De Nederlandsche pers is in het algemeen over deze nog jonge dansgroep zeer te spreken.

Ilse Meudlner

De danseres Ilse Meudtner oogstte ook bij haar gastvoorstelling van dit jaar in Nederland een groot succes. O.a. trok Ilse Meudtner in Den Haag de aandacht door een Pantomime „Borgia”, wmarbij Cor de Groot de muziek heeft geschreven.