is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stagione Italiana *di Opera

De leden der Werkgemeenschappen Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Arnhem hadden een belangrijke reductie op de toegangsprijzen en het recht van voorbespreking bij de zestien voor# stellingen, die de Italiaansche Opera dit jaar in Nederland gaf. Ofschoon de stagione bij het schrij# ven van deze maandspiegel nog niet geheel ten# einde is, kunnen wij nu reeds mededeelen, dat meerdere duizenden leden van dit voorrecht ge# bruik hebben gemaakt en het aan toejuichingen voor onze Zuidelijke kameraden niet hebben laten ontbreken.

Nederlandsche Sangerskonste

Het Kamerkoor „Nederlandsche Sangerskonste” gaf 0.1. v. Jef Somers voor een aandachtig en zeer dankbaar publiek een middagconcert in de stem# mingsvolle aula van het Museum Boymans te Rotterdam. De groote pers put zich uit in lof# uitingen. Het Kamerkoor zal binnenkort in Duitschland kultuurgemeenschap en kultuuruit# wisseling in praktijk gaan brengen. Van tevoren echter zal het koor assisteeren bij de opvoeringen van de opera „Cosi fan tutte”.

„Wittebroodsweken"

DIE WIENER SANGERKNABEN gaben 16 Konzerte in niederlandischen Stiidten. Der berühmte Chor fand begeisterte Aufnahme

In een serie van 15 avonden bereist het Noord# HoUandsch Tooneel ons land en brengt onze leden op de hoogte met de eigenaardige visie, die de schrijver Paul Helwig heeft van gelukkige witte# broodsweken. Het allergrappigste stuk trekt overal volle zalen, ontlokt stormen van applaus en brengt de pers in verrukking. „Wittebroodsweken” zal in April en Mei (de voorjaarsweken bij uitstek!) haar tocht vervolgen.

Een Nederrijnsche Kultuurdag te Arnhem

In voorbereiding is een Nederrijnsehe Kuituur# dag, welke op Zondag 2 Mei a.s. in Arnhem zal worden gehouden. Deze is bedoeld als manifestatie van de kultureele verbondenheid tusschen Neder# land en Duitschland en biedt tevens de leden van onze werkgemeenschappen in het Oosten des lands een gelegenheid elkander te ontmoeten.

Des morgens zal een tweetal voordrachten wor# den gehouden, waarvan één door Dr. J. Smit, Wet# houder van Amsterdam. Dan volgt een eenpans# maaltijd. Des middags vindt een concert plaats door de Amsterdamsche Orkestvereeniging 0.1. v. Pierre Reynards. Het programma omvat werken van Nederlandsche# en Duitsche componisten. Nadere bijzonderheden zullen in de pers en in een rondschrijven worden bekend gemaakt. Voor inlichtingen wende men zich tot het secretariaat te Arnhem, Paulus Potterstraat 15.

Het leven van de oudste Germaansche volkeren

Prof. Dr. Th. Baader, de altijd in de weer zijnde voorzitter van de Werkgemeenschap Nijmegen, hield een lezing voor de leden van zijn Werkge# meenschap over landbouw en zeevaart voor 4.000 jaren, het leven van de oudste Germaansche vol# keren. Een talrijk aandachtig gehoor beloonde den spreker voor zijn interessante woorden.

STAATSSCHAUSPIELÉR PAUL HARTMANN „Deutschcn i heater in den Niederlanden” als „Teilheim” in „Minna von Barnhelm” in Anasterdam und Haag