is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\'ogelvlucht van Maastricht vanaf de kerk te Wijk

maastßicht

door H. H. van f fylck ama Vlieg

De NederlandsehsDuitsche Kultuurgemeens schap heeft reeds in vele centra van ons land haar werkgemeenschappen, die er op uit zijn, bij beide volkeren belangstelling, begrip en medes leven te wekken voor eikaars kuituur. Dit is niets verwonderlijks: overal, waar een groep Duitschers aanwezig is, doet zich de mogelijkheid voor, in georganiseerd verband en dus langs een weg, die de meeste menschen bereikt, inzicht te brengen in de Duitsehe kuituur en gelegenheid te openen om het streven van het Rijk in grooter verband te leeren zien. Wij stellen hierbij dan echter tevens met nadruk vast, dat er geen sprake is van een politieken invloed, maar veeleer van de kultureele maatstaven, die eerst de politiek haar waarde leenen. Immers kan men het er wel algemeen over eens zijn, dat een land, dat niets te brengen heeft, ook het recht, ja zelfs de mogelijkheid verliest, andere volkeren en menschen voor een gemeen? schap te winnen. Een zeer sprekend voorbeeld hiervan levert de verhouding tussehen Engeland en de Boerenrepublieken in Zuid? Afrika, waar de ~beschaving” van den overwinnaar het na luttele tientallen jaren algeheel aflegt tegen de robuuste

karakters en de ruige, maar diepsbeleefde besehas ving van de Boeren. Ook zijn er in elke plaats ge? noeg Nederlanders, die de behoefte gevoelen, niet alleen de Duitsehe kuituur te leeren kennen, maar ook den dragers daarvan, hun stamverwanten, een scherper beeld te geven van hetgeen de gemoes deren hier te lande beweegt.

Weinig steden hebben echter in het dagelijksch verkeer een hiervoor zoo gunstige plaats kunnen innemen, waarop zij bovendien al van zoo lang ges leden heeft kunnen bogen, als die stad, die welhaast als jongste onzer werkgemeenschappen haar ins trede zal doen in de N.D.K.; als Maastricht !

De hooge ouderdom van deze stad men kan wel zeggen de oudste stad in Nederland geeft daar reeds alle gelegenheid toe. Als „Mosae Tras jectum” vrij vertaald; de overgangsplaats over de Maas komt zij reeds op de oudste kaarten voor, maar de oudheidkundige onderzoekingen ter plaatse hebben bovendien geleerd, dat reeds lang, vóór de Romeinen ons land ontdekt hadden, op de plaats van Maastricht een stad heeft gelegen.

De gunstige ligging aan het water, de sterke, gemakkelijk verdedigbare situatie heeft natuurlijk