is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1944, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1329 wordt Narva voor het eerst „castrum et civitas”, d.w.z. vesting en stad genoemd. Nadat de stad in 1341 wederom door de Russen was ver? woest, werd aan het kasteel, den nog tot in dezen tijd bestaanden „Hermannsbureht”, een voor? bureht- gebouwd, waarin de bewoners van Narva een toevlucht konden vinden. Hoe noodig deze maatregel was, bleek in 1367, toen de Russen wederom een overval deden en een groot deel van de stad buiten het kasteel verbrandden.

Inmiddels had Waldemar IV van Denemarken in 1346 geheel Estland voor 19000 mark in zilver „naar Keulsch gewicht” verkocht aan de Duitsche Orde, en hierdoor werd Narva nu een voorpost van deze machtige ridderlijke kloosterorganisatie tegen Rusland. Stad en slot werden versterkt en dit laatste verbouwd overeenkomstig het architect tonische systeem der Orde. Na den Russisehen aanval van 1367 werd Narva door den Ordemeess ter der balije van Poltsamaa (Oberpahlen), Hinrik van Oldendorp, in 1380 vergroot en geducht vers sterkt. Van Oldendorp (aldus luidt zijn Neder? landsch klinkende naam !) deed echter meer. Hij

Narva: Hoofdingang van het Raadhuis

linkeroever, 12 km vóór hare monding in de Fin? sehe Golf, de stad Narva, een historische voor? post van het Westen tegen het Oosten. In de tweede helft van de 13de eeuw, toen Estland tot het koninkrijk Denemarken behoorde, kreeg de Duitsche Hanze vergunning een grooten handels? weg aan te leggen door N'oord?Estland naar de Russische marktplaats Nowgorod, waar talrijke Duitsche kooplieden gevestigd waren. Waar deze weg de Narowa kruiste, juist op het punt tot waar de rivier ook voor de grootste zeilschepen van dien tijd bevaarbaar was, ontstond de stad Narva.

Narva: De Beurs vóór 1875

Toen, tengevolge van den oorlog .tusschen Zweden en Rusland, in 1269 een handelsverdrag werd gesloten tusschen de hanzesteden Lübeek en Wisby eenerzijds en Nowgorod anderzijds, het? welk onder meer bepaalde, dat veiligheidshalve het handelsverkeer voornamelijk over dezen landweg zou gaan, werd een grensversterking noodzakelijk. In 1277 vinden wij het kasteel van Narva voor het eerst vermeld. Reeds in 1294 overvielen de Russen de nederzetting en verwoestten deze met haar kasteel. Dé plaats was toen reeds zóó belangrijk geworden, dat men ze onmiddellijk herbouwde. Koning Erik Menved van Denemarken verleende in 1302 aan Narva het Revalsehe stadsrecht, dat op zijne beurt aan het Lübecksche was ontleend.