is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 6, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie van vergoeding van verhuiskosten en het toekennen eener scheidingstoelage voor hen, die wegens bijzondere omstandigheden genoodzaakt zijn om gescheiden van het gezin te gaan wonen, als bovenbedoeld voorstel van den Bestuurder van het A.V.L.0.N., zijn op het Departement in studie genomen. Publicatie van de getroffen regelingen volgt zoo spoedig mogelijk. A. LAPPERRE

Bureau voor kinderbescherming.

Weet U van het bestaan van dit Bureau,.

Ongetwijfeld, alleen U zult het zich niet meer zoo herinneren. Het is een Inrichting, die inlichtingen verstrekt en krachtig wil medewerken op het gebied van de kinderbescherming. Het propageerde in dit verband 0.a.: Onderwijs voor leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, op Openlucht-scholen; onderwijs aan zwakzinnigen, aan doofstommen. Het ijverde voor school- en zwembaden, kindervoeding en kinderkleeding, enz. Thans zijn vele wenschen hier en daar vervuld; nog in 1939 hield het Bureau een vierdaagsch congres, waar sprekers van naam het woord voerden. Bovendien beschikt het over 4000 boeken en tijdschriften op het gebied van Opvoeding, Onderwijs, Schoolwetgeving, Kinderbescherming, enz. Laat ik U uit den inhoud van den catalogus, deel I, enkele onderwerpen noemen:

Kinderbescherming in het algemeen. Lichamelijke Hygiëne.

Lichamelijke zorg voor de geboorte. Moederschapszorg.

Zuigelingenzorg. Lichamelijke zorg in de kleuterjaren. „ „ „ » schooljaren. „ „ „ „ puberteitsjaren.

Lichamelijke Opvoeding. Lichamelijk afwijkende kinderen. Dit is een globale opsomming. Ook op het gebied der geestelijke ontwikkeling heeft het Bureau vele werken. U kunt van deze Bibliotheek gratis gebruik maken (vergoeding porto-kosten). Het Bureau is gevestigd te Amsterdam, Prinsengracht 151 p/a Schoolmuseum. Het ontving voorheen groote en kleine giften en houdt zich, nu steun van gemeenten, vakvereenigingen e.d. niet meer plaatst vindt of matig vloeit, ten zeerste aanbevolen voor jaarlijksche of

andere bijdragen. Gaarne wil ondergeteekende zijn bemiddeling verleenen voor het ter leen ontvangen van boeken en het geven van inlichtingen: juist nu, collega's, is kinderbescherming van veel belang. Steunt het Bureau of leest uit zijn bibliotheek.

J. G. N. MÖHLMANN,

Geuzenkade 25 1, Amsterdam.

VAN HET

GILDE-SECRETARIAAT

Vormingsweek. Aan de deelneemsters aan de vormingsweek op den Scheeleberg van 29 Juli-5 Aug. wordt een volledig programma, toegezonden. Wie voor 15 Juli a.s. niet in het bezit van de gegevens mocht zijn wordt verzocht dit aan het Secretariaat

mede te deelen. Door bijzondere omstandigheden is het nog mogelijk om aanmeldingen voor het kamp in ontvangst te nemen.

Bibliotheek op het gebied van onderwüsdocumentatie. |

lËen deel der boeken van het voorinalige; ; bureau voor onderwijsadviezen is in ons bezit gekomen. Niets liever willen! ;wij dan dit werk van zooveel jaren in stand houden en voortzetten. Kam. J. Kakebeeke hebben wij bereid gevonden ; om de bibliotheek te ordenen en even. tueel weer een bureau te stichten. In‘ dien men documentatie op het groote; 'gebied van onderwijs en opvoeding ; wenscht kan men zich met Kam. Kake-| ; beeke in verbinding stellen. Er is nogi ’ een beperkt aantal exemplaren van den ! gedrukten catalogus in voorraad, die wij , gaarne aan belangstellenden toezenden, i Alle correspondentie betreffende deze; ' bibliotheek dient aan Kam. J. Kake» ; beeke gericht te worden per aoNS Nieuwe Gracht 41, te Utrecht.

Rondom de Dorpsschool.

Het is gebleken, dat de artikelenserie van Kam. D. van Langen onder dezen titel groote belangstelling heeft gewekt. Het plan bestaat om de problemen eens in een werkgemeenschap onder het oog te zien. Wij verzoeken daarom dringend al diegenen, die wel belangstelling voor het onderwerp bezitten, doch zich tot nu toe niet meldden ons bericht te zenden. Ook stellen wij het zeer op prijs te vernemen waar reeds op deze wijze of in deze richting gewerkt wordt. Alle briefwisseling betreffende dit onderwerp dient aan den Alg. Secr. van het Opvoedersgilde J. Hettema, Nieuwe Gracht 41 te Utrecht, gericht te worden. De Alg. Secretaris verzoekt dringend geen correspondentie betreffende het Opvoedersgilde aan zijn woonadres te Vinkeveen te sturen. Onnoodige vertraging kan daardoor ontstaan.

Het telefoonnummer van het Alg. Secretariaat is Utrecht 19127. Voor spoedgevallen kan men Kam. Hettema ’s avonds aan zijn woonadres opbellen onder Baambrugge No. 41 (er is doorverbinding).

VAN HET A.V.L.0.N.-SECRETARIAAT

Einde der Vacantie. 24 Juligaat het werk weer beginnen. Uw tijdens de vacantie ontvangen correspondentie zal zoo spoedig mogelijk worden behandeld.

Kringvertegenwoordigers. De Kringvertegenwoordigers werken voor alle afdeelingen van het A.V.L.O.N. De districtsvertegenwoordigers en de districtshoofden der afdeelingen schakelen bij de plaatselijke acties slechts kringvertegenwoordigers in.

A.V.L.0.N.-affiche. Er werden reeds eenige honderden affiches geplaatst en nog komen steeds aanvragen binnen. Mits op goede plaatsen aangebracht, kunnen de affiches veel goed doen! Hangt er reeds een exemplaar in Uw school ?

y\■ I \

maar wermoedelljfc geen „meester in de rechten". Daarom zult U blij zijn in rechtszaken op goede rechtskundige voorlichting te kunnen rekenen, vooral als deze zaken Uw ambtsbelangen raken. Als U lid bent van het AVLON hebt U recht op gratis rechtskundige hulp en bijstand voor alle uit Uw ambt voortvoortvloeiende moeilijkheden zooals o.a. pensioen-, wachtgeld-, ontslag- ol andere kwesties. Ook hier waakt AVLON voor de belangen en sociale verzorging van den leeraar en den onderwijzer. Vraagt om gratis toezending van onze brochure, die uitvoerige inlichtingen geeft.

AVLON

ALGEMEEN VQORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND KONINGfN MARIASTRAAT 24 – ’S GRAVENHAGE