is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 9, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET SCHOOLLEVEN

Een praatje over een plaatje

Lezer, hebt U wel goed het plaatje op den binnenkant van den omslag van Nr. 7 bekeken, het plaatje, dat de teekenaar van de NENASU maakte bij het gedichtje van Hubert Korneliszoon Poot ?

Is het geen juweell Nooit heb ik zoo’n meesterlijke uitbeelding gezien van den 17de-eeuwschen schoolmeester. Zooals beroemde Vaderlandsche schilders hem conterfeitten, heeft hij mij nooit bevredigd. Hoe weinig strookt dat beeld van een ruwen dwingeland met bijv. een Meester Valcooch en hoe zuiver voldoet in de NENASU-teekening de onderwijzer aan de eischen, die de Regel der Duytsche Schoolmeesters aan hem stelt. Hier geen bruut, die er op los timmert met roede en plak, maar een ernstig man, die het handplacksken rustig laat hangen en ernstig vermanend den kleinen Huïbert onder vier oogen onder handen neemt.

„ ... datter een Godt is van daden crachtich Die hem om boosheyt doen sal straffen onsachtich.” Heeft hij gejokt ? ... dat hij „de waerheyt niet sal houden verscholen!”

Heeft hij nog erger misdreven 1... Laet hem dan

„den listighen aanloop des Duyvels keeren,

Die om ons gaet als een Leeu om ons te verdestrueren." Maar neen, dat kan niet zijn. Huibje heeft zijn Zondagsche pakje aan; zijn moeder heeft hem extra opgesmukt met strikjes aan zijn broekje en bovenal, hij draagt zijn mooie schoenen met de zilveren gespen en dus is er van een berisping heelemaal geen sprake. Eerder is Huibert vandaag voor het eerst op school en luistert hij met verbazing en belangstelling naar zijn plichten, die de oude meester hem mededeelt. Keurig netjes staat hij daar, met de handjes op den rug. Ziet U dat zenuwachtig bewogen duimpje wei?

Wat een uitdrukking in het naïeve gezichtje!

En de Meester 1 Ach, zijn spitse knieën, zijn ingevallen gezicht illastreeren sprekend zijn dagelijksche zorgen,. om redenen dat haer salarium wat magher" is, maar toch ligt er goedhartigheid in zijn trekken, een matte, haast onverschillige berusting, die geen lachje om zijn mond kan tooveren. Neen, dit is geen „kwaeye” meester; met dezen kan je goede vrienden worden en blijven en Huibert erkent dan ook: „de meester gaf wat toe," Tegenover de sporen van een armoedig bestaan legt de teekenaar in de kleeding van den Meester een decorum, een uiterlijke waardigheid, die volkomen de gedachte aan een boerschen geweldenaar doet verdwijnen; keurig zit de lange jas met den wel graven, maar hagelwitten kanten boord en manchetten; netjes zit de henneppruik, waaraan de Meestersche het strikje niet vergeten heeft en evenmin ontbreken de strikjes aan de kousenbanden. Toch is Meester niet op zijn Zondagsch. Nog heeft hij zijn klompen aan, waarmede hij daareven op zijn „acker aan het haecken” was.

Huibert en de Meester zijn beiden prachttypen geworden en ik zou wenschen, dat iedere onderwijzer dit plaatje op zijn kamer, in zijn lokaal zou ophangen, ook om de fijne beeldspraak, waarin Poot den kinderangst voor de school teekent; ook om de wijsheid der laatste regels:

„Hy doolt ook zekerlyk, die eerelijke zeden

Door slagen brengen wil in kinderlijke leden" en vooral om de groote les en waarschuwing, die de laatste regel bevat:

„Daer geen vermaenen baet is ook het slaen onnut." Nu er weer stemmer., opgaan om een schooltuchtrecht in te voeren, wat voor de meesten neerkomt op het recht om te ranselen en te mishandelen, daar kan het geen kwaad er op te wijzen, dat reeds 200 jaar geleden de beminnelijke Poot zijn waarschuwende stem liet hooren.

En laat ik U nog een tip geven. Plak deze teekening op een stevig eiken of multiplex plankje van bijv. 7 mm dikte. Laat het door een der jotigens van de hoogte klasse uitzagen; kleur het of laat het kleuren met transparantverf of Ecoline of kleurkrijtjes; vernis het; zet het op een blokje van 22 X 5 X 2 mm, waarin een groef van 7 mm breedte en % cm diepte en U krijgt een schitterend presse-papier, dat met Sinterklaas een zeer welkom geschenk zal zijn voor iederen schoolmeester onder uw kennissen.

Wilt U zien, hoe het wordt, kom dan even op het kantoor van het A.V.L.0.N,, waar het eerste exemplaar op het bureau van den Alg. Secretaris, den heer Lapperre, prijkt.

W. VAN BROUWERSHAVEN

gnxdfl? 3

J\.\s ooit het ongeluk van een langdurig ziekbed U mocht treffen hebt U zooveel zorgen, dat U blij zult zijn althans van financieele zorgen bevrijd te zijn. Dat kan I Als U lid bent van het AV LO N. Dat garandeert o.a. 3 jaren lang uitbetaling van een uitkeering boven het verminderde salaris in geval van langdurige en ernstige ziekte. Onze brochure geeft uitvoerige inlichtingen over nog vele andere toelagen en ziekte-uitkeeringen. Vraagt om gratis toezending daarvan.

moN

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS • VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS -IN NEDERLAND KONINGIn MARIASTRAAT 24 • ’S GRAVENHAGE V