is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 10, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GYMNASTIEKWERKTUIGEN

(Dsi Sdtsddji – Telefoon 3100 – drie lijnen MAAKT 75% VAN ALLE NEDERLANDSCHE TURNTOESTELLEN De hoofdcat.logus, 1 00 bladzijden groot, met tallooze afbeeldingen wordt op aanvraag toegezonden.

GEMEENTE LEIDEN Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van tijdelijk Onderwi j zer(es) bij het openbaar gewoon-, buitengewoon- en uitgebreid lager onderwij's. Sollicitaties vóór 26 September a.s. aan de Afdeeling Onderwijs Gemeente-Secretarie.

GEMEENTE ROTTERDAM Aan middelbare scholen te Rotterdam zijn te vervullen de betrekkingen van Leera(a)r(es) in: a. Duitsche taal en letterkunde, 24—30 uur; b. Fransche taal en letterkunde, 24—30 uur; c. Nederlandsche taal en letterkunde, 24—30 uur. Inlichtingen omtrent deze vacatures kunnen worden ingewonnen, voorwat betreft de vacature genoemd onder a. bij den directeur van de 4e hoogere 'burgerschool m. 5-j. cursus B, aan den Bergsingel No. 135, voorwat betreft die, genoemd onder b. bij den directeur van de 3e hoogere burgerschool met 5-j. cursus B aan het Afrikaanderplein no. 40 cn voor wat betreft de vacature genoemd onder c. bij de waarnemend directrice van de hoogere burgerschool voor meisjes 5—6-j. cursus. Duyststraat no. 28, alhier.

Sollicitaties vóór 15 September a.s. te richten tot den Burgemeester en te zenden aan de afdeeling Onderwijs en Volksontwikkeling op gezegeld papier tenzij geen gezegeld papier behoeft te worden gebruikt in welk geval zulks uit de sollicitatiestukken moet blijken. Zij, die kort geleden hebben gesolliciteerd naar de betrekking van leeraar in de Duitsche of Fransche taal en deze sollicitatie wenschen te handhaven, gelieven daarvan mededeeling te doen. Deze mededeelingen kunnen op ongézegeld papier, worden gesteld.

GEMEENTE UTRECHT

Gevraagd een

Onderwijzer

aan de openbare school voor u. 1.0. aan de Vondellaan 32. Vereischten; hcofdakte en tenminste twee taalakten. Sollicitaties (op zegel) vóór 25 September a.s. te richten tot den Burgemeester. Zij, die reeds voor -de scholen Hamburgerstraat 22bis en/of Janskerkhof solliciteerden en bovendien voor een benoeming aan eerstgenoemde school in aanmerking wenschen te komen, kunnen volstaan met te verwijzen naar hun sollicitatie voor deze school (scholen).

GEMEENTE GOUDA (Ie klasse) Aan de openbare lagere school nt3. 7 (Hoofd de heer H, J. den Uijl) wordt zoo spoedig mcgelijk gevraagd een tijdelijk Onderwijzer Sollicitatie met volledige inlichtingen geen stukken vóór 20 September a.s. te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE MIDWOLDA (Oldambt) Aan de 0.l s. te Meerland (nabij Winschoten) wordt gevraagd een Onderwijzer Sollicitaties ten spoedigste, doch uiterhjk 20 September a.s., in te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE EPE De Burgemeester van EPE (Gld.), ze klasse, roept sollicitanten op naar de betrekking van Onderwijzeres ofii, scholen in de j. en k. vereischt. onhc • °“nen een week na ver- Zenden aan den Burgemeester.

MENTALE TRAINING w bevrijdt van minderwaar- II ll'Jt dlgheldsgevoelens van gejUli' brek aan zelfvertrouwen. Uil concentratie, wilskracht, ge■ heugen, tact; van bloos- en spreekangst; maakt Uw sluimerende capaciteiten vrij en richt ze positief. Individueele leiding. Graphologische Karakteranalyse ƒ 10.—. Cursussen in Algem. Ontwikkeling en Gaaf Nederlandsch, Geill. prosp. op aanvr. o. verm. V. d. hl. en bijsluiten v. 15 ets. aan postz, PELMAN INSTITUUT voor mentale training DAMRAK 68 AMSTERDAM

De leiding van het Paedagogisch Adviesbureau te Amsterdam, Tesselschadestraat 14, is van mevr, Birza-Trimpe overgegaan op mej. L. C. van Dijk.

I I I I

•ONDERWIJZERS-=SPAARBANK=-

Opgericht door het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap in 184 S

Ingelegd kapitaal ruim ƒ 13.000.000.—. Reserve kapitaal ruim ƒ 1 800 (X)0 Rente over 1944; 3 pCt.

Als deelnemers kunnen toetreden allen, die bevoegdheid hebben tot het geven van onderwijs, hunne kinderen en inwonende familieleden, benevens instellingen tot het onderwijs in betrekking staande. Inlichtingen kosteloos te bekomen

Vondelstraat 16, Amsterdam Gemeente Giro O 1811. Postcheque en Girodienst 2925.

Hoofdopsteller:A.Lapperre/s-Gravenhage-Verant«- j Oude Gracht 172-176, Utrecht. t 1 v ™°ffe advertenties: B. Otte, Bussum – Uitgave; Nenasu – Druk; N.V. Drukkerij v/h L E Bosch* Zoon Abonnementsprijs; voor Nederland ƒ 7,50; buitenland f dagen. Leden van Opvoedersgilde en A.V.L.O.N. ontvangen 1 éxemnlaar^vS^f Registratienummer voor met-commercieele Vereenigi4en ersVichti4”m M8”99o”“' ct.; buitenland 40 ct. K. 2350 P/1118/4