is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 4, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MmM

GontriOuUescnaai. Voor leden met een bruto-inkomen * * f nnnn f A Haar . „„„„ i onnn’ f k' Haaï van ƒ 2000,- tot ƒ 3000,- ƒ 5,- per jaar van f 3000,- tot ƒ f ®>" Joar van ƒ 4000,- tot ƒ 6000,- ƒ 9,- per jaar van ƒ 6000,- tot j 8000,- ƒ 12,- per ja.ar van ƒ 8000,- tot ƒ 10000,- 1 15,- per jaar boven ƒ 10000,- 2 0/oo per jaar

Muntendam. Op 1 April hield het Opvoedersgilde een bedrijfsappèl voor het onderwijzend personeel in de gemeente. Een en ander stond onder leiding van Kam. Hommes, kringvertegenwoordiger van het Opvoedersgilde in den kring Westerwolde-Veenkoloniën.

Groningen. Op Zaterdag 22 April werd gebruikelijke districtsvergadering in café ~De Pool’’ geholpen. Spreekster was Kameraadske Drs. H. de HoU, welke het natlonaal-socialistlsch onderwijs behandelde. Haar toespraak was dermate goed doorwrocht, dat zij groote aandacht instemming van de aanwezigen ondervond, welke laatsten er op aandrongen rede in ons orgaan te publicee-Door ijverige propaganda van Kameraad Kroon konden in kring Westerkwartier vier nieuwe leden worden aangewonnen.

De eerstvolgende bijeenkomst is vastgesteld op Zaterdag, 22 Mei a.s. in café ~De Pool” om 15.30 uur. Spreker is Kameraad J. v. d. Kooi over erfelijkheidsleer.

BEGINSELEN VAN NATIONAALSOCIALISME door Ml. Dr. f. H. Carp Voor iedereen begrijpelijk. Een ~raadgever” :n de beste zin van nel woord Tweede vermeerderde druk ing. £0.90 Bezit U dit boek nog niety Bestel het dan spoedig bij Uw boekhandelaar

Hel is een uitdove van:

ƒ NENASü I utrecht M / /

X 0E 1 NI -« «

Dr. H. J. H. Hartgerink, „De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in Nederlandsch-Indië (1848- 1918J*\ Uitgave J. B. Wolters Groningen 1942.

Uitgangspunt voor de behandeling van deze stof was dètgene, wat in de beide Kamers der Staten-Generaal in de aangegeven periode hierover behandeld is. De stof valt als het wai’e van nature uiteen in de volgende perioden: a) van den „brief van Baud" in 1845 tot het eerste onderwijsstelsel van 1871, dat een eind

maakte aan den tijd van ongeregeld en ongeordend geëxperimenteer, b. vervolgens de reactie op dit onderwijsstelsel, die in de tachtiger jaren tot uitdrukking kwam; c. het jaar 1893 luidde een nieuwe periode in, waaruit men dan, na 1900, het eigenlijke volksonderwijs zich ziet ontwikkelen.

Natüürlijk is dit een belangrijk boek... In normalen tijd. Ik las het met belangstelling, maar achteraf ontdekte ik, dat er zóóveel, dat momenteel voorgaat, al moet blijven liggen, dat ik me over den tijd, aan dit boek besteed, verwijten maakte. Ook vroeg Ik me af, of, gezien het huidige paplertekort, geen actueeler kwestie recht had moeten hebben op de belangstelling en op het papier.

LAMMERTSE

J. B. Bernink, „De keien onzer heiden**. Met penteekeningen en foto’s. Uitg. J. A. Boom & Zn. Meppel 1943. J. B. Bernink, die Directeur is van het Museum „Natura Docet” te Denekamp, heeft ons een belangrijke, rijk

geïllustreerde geologische studie geleverd met dit boek. Hij behandelt de zuidelijke gesteenten, de noordelijke gesteenten, den Ijstijd, onze keien uit • het noorden, de fossielen enz. In een betrekkelijk klein bestek vinden wij hier veel wetenswaardigheden van ons land op geologisch gebied verzameld. Het betreft hier hoofdzakelijk Drente, Overijsel, de Veluwe en ’t Gooi. Wij kunnen het werk aan belangstellenden en die zijn er In onderwijskringen zeer zeer velen! zonder voorbehoud aanbevelen. Er staan lnl;eressante dingen In voor de aardrijkskundeles. Het boek is keurig uitgevoerd 1

LAMMERTSE

Frledrich Lange, „Kleine en groote volken in het Nieuwe Europa", Uitgave Westland, Amsterdam 1943. I

Dit oi’iënteerènde boekje geeft ons de ontwikkelingsgeschiedenis van Europa als plutocratisch wereldsysteem, met aan het hoofd het woelende, despotische Engeland. Voorts wordt de politieke geschiedenis van de kleine Germaansche volken gegeven (Nederlanders, Vlamingen Noren, Denen, Zweden en de Boeren van Zuid-Afrika). In een van de slotparagraphen worden de groote lijnen gegeven voor den ~herbouw” van Europa. Met groote helangstelling hebben wij dit werkje gelezen. De paar aanteekeningen, die wij daarbij maakten, willen aan de waarde van het boekje niet afdoen. Maar toch zouden viij in een eventueelen tweeden druk graag een juistere waardeering willen aantreffen van Thomas More’s „Utopia”. Want de toepassing de schrijver geeft op ~More’s mores” is werkelijk wat al te goedkoop. De lezing, die Lanee van More’s bedoelingen geeft heeft veel overeenkomst met die van K. Kautsky. Het staat Immers vast. dat de „Utopia” slechts de wantoestanden in het toenmalig staatsbeheer wil hekelen. Wij weten immers al te goed. hoe More’s houding tegenover Hendrik VXH was. Wat Lange van More zegt deurt niet! Simplicistisch is ook de opmerking, dat de Nederlanders en Vlamingen, in tegenstelling met de andere stammen van het Duitsche volk. slechts hun spreektaal (hun „dialect”, dat on het nlat-Dnitsch van de bevolking aan de Duitsche Noorden Oostzeekust zou lijken! tot schrijftaal verheven hebben en dat dit ..in wezen he+ oenive in -«'erschil” ZOU ziin' Zoo zijn er rov eenige aanmerkingen, die de wenscheliikheid tot herziening hn . ve +m O r*r> 1"»' + neemt niet wee’. d«t het — zooals zeer oriënteerend is en ons vooral veel feitenmateriaal ver«ïchaft. LAMMERTSH

Finlands heldenstrijd De titanenstrijd van een klein land voor het groote Europa. —• Westland Serie 9. Uitgeverij Westland, Amsterdam 1943.

Deze met vele en mooie foto’s verluchte brochure mag er zijn! En de lezing ervan heeft ons vervuld met een verontwaardiging, die ons nog meer deed vastbijten in de overtuiging, dat het een gewetenlooze bènde is bij „de democratieën”, die zoogenaamd strijden voor de kleine volkeren. Léés maar eens met een kalm gemoed, hoe de aartsbisschop van Canterbury, die ruim een jaar geleden nog zijn schijnheilig gezicht deti volke getoond had en over Stalin en zijn trawanten als van den Anti-Christ gesproken had en voor een uitgelezen auditorium van den kansel gepreekt had over de heldhaftige dapperheid van het kleine Finland, en hoe hij thans den heer Jozef Stalin bevorderde tot beschermer der kerk. Hij prijkt als defensor fidei waardig naast Hendrik VIII! En blijf maar eens rustig, als u de conclusie opgedrongen wordt, dat het met die „moreele en geestelijke herbewapening” ook larie was, want dat een vorstin, een der laatste telgen van een roemrijk vorstengeslacht, alle prachtige leuzen dienaangaande overboord wierp en den gewezen bankroover van Tiflis, kerkenschender en massamoordenaar Jozef Stalin tot haar wettigen bondgenoot promoveerde. En dan de chantage van den eeuwig moraliseerenden Roosevelt!

Lees deze brochure en ge weet waarom het gaat op ’t oogenblik! LAMMERTSE