is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 6, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE ROTTERDAM

Sollicitanten worden opgeroepen ter vervulling van vaceerende betrekkingen van:

a. HOOFD AAN EEN SCHOOL VOOR GEWOON LAGER ONDERWIJS;

b. ONDERWIJZER(ES) AAN EEN SCHOOL VOOR GEWOON LAGER ONDERWIJS;

c. ONDERWIJZER(ES) AAN EEN SCHOOL VOOR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Gegadigden voor de betrekkingen, bedoeld sub a en b, moeten bevoegd zijn voor het geven van onderwijs in de lichamelijke oefening, terwijl de vrouwelijke candidaten bovendien in het bezit van de akte nuttige handwerken moeten zijn.

Sollicitanten naar de betrekkingen, bedoeld sub c. moeten minstens in het bezit zijn van de hoofdakte en twee van de bevoegdheden voor Fransch, Duitsch, Engelsch, handelskennis of wiskunde. Bevoegdheid voor wiskunde zal tot aanbeveling strekken. Sollicitaties vóór 26 Juni a.s. in te zenden aan den Burgemeester, op gezegeld papier, tenzij geen gezegeld papier behoeft te worden gebruikt, in welk geval zulks uit het sollicitatieadres moet blijken. Zij, die hun in het vorige jaar ingezonden sollicitatie willen handhaven, moeten daarvan bericht zenden.

Sollicitanten dienen opgave te doen van de standplaats der school, waaraan zij thans werkzaam zijn, zoomede van de (Rijks-)inspectie, waarin de school gelegen is.

GEMEENTE GOES (2e kl.) Gevraagd per 1 September 1943 een Onderwijzer aan de openbare school B (hoofd dhr. Ruisaard) die de bevoegdheid bezit om onderwijs te geven in de lichamelijke oefening. Stukken in te zenden aan den Burgemeester vóór 15 Juni 1943.

GEMEENTE 's-GRAVENHAGE

Aan de hoogere burgerscholen met S-jarigen cursus moet, met ingang van 24 Augustus 1943 voor den duur van ten hoogste 9 maanden, in een volledige betrekking (22—26 uur) worden benoemd een tijdelijk

Leeraar(ares)

in het hand- en rechtlijnig teekenen.

De bezoldiging is geregeld bij de verordening no. 3 van 1934.

Inlichtingen worden na voorafgaande aanvrage verstrekt door den directeur der hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus Aronskelkweg 1 (tijdeliik gevestigd Vlierboomstraat 366).

Op zegel gestelde verzoekschriften met de bij de wet vereischte stukken (bewijs, bewijzen van zedelijk gedrag over de laatste 2 jaren en gewaarmerkte afschriften van de akten van bekwaamheid) uiterlijk 30 Juni 1943 in te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE NIJMEGEN De Burgemeester van Nijmegen roept sollicitanten op voor de met ingang van 1 October 1943 te vervullen betrekking van Hoofd der openbare school voor g. 1.0. no. 10 aan de Reestraat no. 65. Begrip voor den nieuwen tijd vereischt. Stukken in te zenden binnen een week na verschijning van dit blad.

GEMEENTE ZIJPE (N.H.) Voor terstond gevraagd, aan de Openbare Lagere School te Schagerbrug en te Petten een tijdelijk Onderwijzer(es) Stukken aan den Burgemeester van Zijpe (N.H.) te Schagerbrug.

AMBACHTSSCHOOL „WOERDEN EN OMSTREKEN" Gevraagd: met ingang van 1 Sept. a.s. een Leeraar voor voortgezet 1.0., wiskunde ± 10 uur, de Duitsche taal ± 41/2 uur p. w. Dagschool en avondschool kan gecomb. worden, zomerm. 15 uur, winterm. 25 uur p. w., dagschool afz. 15, 8 of s'/2 uur p. w. mogelijk. Voor Avondschool met ingang van half Sept. een Leeraar voor werktuigkundig teekenen en de materialenleer, ± 7’/2 uur. Een Leeraar voor voortgezet 1.0. en de Duitsche taal, ± 10 uur p. w. (combinatie met dagschool mogelijk als boven omschr.) Wettelijke bevoegdheden gewenscht. Voor beide scholen een Conciërge zoo mogelijk goed administratief onderlegd, verantwoordelijkheidsgevoel bezittende, en met qroote leerlingen goed om kunnende gaan. Deze werkkring kan totaal ± ƒ 1450. p. j. opleveren. Brieven met beknopten staat van dienst, referentie-adressen e.d., géén stukken, aan het adres van den Directeur, Leidschestr.w. 66a te Woerden vóór 13 Juni a.s. Geen bezoek dan na oproep. Het Bestuur

GEMEENTE LEENS De Burgemeester der gemeente Leens roept sollicitanten op naar de betrekking van Onderwijzer (es) in tijdelijken dienst, als 3e leerkracht aan de 0.1. school te Leens. De aanstelling geschiedt i.v.m. de stijging van het aantal leerlingen. Mannelijke leerkrachten genieten de voorkeur. Sollicitatiestukken worden uiterlijk 25 Juni a.s. ingewacht bij den Burgemeester. Geen persoonlijk bezoek dan na oproeping.