is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 14, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beumelberg geeft ons een boeiend relaas, waarbij hij ons verplaatst in de gedachtenwereld van den genialen FrederJk den Groote en de moedige Maria Theresia, te midden van het ingewikkelde politieke leven van dien tijd. Het boek is rijk van inhoud, hier en daar overweldigt het ons door een vloed van détails, die echter alle zeer interessant zijn. Heel Europa is in deze worsteling van twee vorsten die tenslotte en ten diepste voor één zaak streden! betrokken geweest. Aangrijpend is de schildering van de eenzame, moedige Maria Theresia, grootsch en scherp die van den Pruisischen koning. Fijntjes zijn de rollen van kardinaal Fleury en maarschalk Belle-Isle weergegeven. Neipperg, Podewils, de gladde Barfenstein, de wantrouwende Lord Hynford en nog zooveel anderen die onze aandacht tot het einde toe geboeid houden. Een goed boek. Hoort ook thuis in de hoogste klassen van het Middelbare Onderwijs. Drs. J. LAMMERTSE Lz.

Evert Zandstra, ~Volk van Waterland*', Roman-cyclus: 1. Het klotsende meer. 2. De vlammende heide. 3. De wijde stilte. Uitg. H P, Leopolds Uitg. Mij., N.V., Den Haag.

De uitgever Leopold bracht nu nog eens de drie werken van Zandstra in één (prachtigen!) band op de markt En daar deed hij goed aan. Zandstra levert gezond, volksch werk, dat ook literair den toets der critiek in alle opzichten kan doorstaan.

M.i. is Zandstra het sterkst in zijn natuurbeschrijvingen; die zijn aangrijpend mooi. Hier en daar geeft hij ook een karakterontleding van zijn figuren die ver boven het gemiddelde uitgaat. Maar overal voelt men de liefde trillen van de menschen tot hun bodem, hun plas, hun hei, hun polder, hun heem. En uit die liefde groeit hun karakter: het is hun grond die tenslotte hun houding en handeling bepaalt.

Zandstra's werk is nergens gemaakt overal eenvoudig en echt. De tweede en derde roman zouden voor schoolbibliotheken M.O. hoogere klassen geschikt zijn, de eerste roman is echter alleen voor volwassenen.

Drs. J. LAMMERTSE Lz.

Konstantin. Hierl, „Gedachten over Opvoeden en Leiden’*. Uitgeverij ~Westland”, Amsterdam.

Opvoeden is het bevorderen van goede eigenschappen en het onderdrukken der slechte. Goed is datgene, wat de stem van ons ras geweten en dus de stem Gods ons voorschrijft. Slecht is datgene wat in strijd is met de wetten der natuur en dus met de wetten Gods”,

Van deze gedachten gaat Hierl uit en zijn woord is een woord van gezag een rijke ervaring ligt ten grondslag aan wat hij ons te zeggen heeft. Bovendien sluit Hierl aan bij paedagogen-strategen van gezag: Scharnhorst. Gneisenau, Clausewitz, Moltke, Prins Friedrich Karl e.a.

Nadruk wordt gelegd op het scheppend element in de opvoedng.

Leiden beteekent: een groep tot een voorgeschreven doel, dus tot bepaalde prestaties brengen. Alleen een leider, die aan zijn eigen prestaties zeer hooge eischen stelt, kan innerlijk gerechtvaardigd en met overtuigende kracht van zijn groep veel eisdhen.

Er staat veel belangrijks in deze brochure en natuurlijk moet iedere opvoeder haar lezen.

Drs. J. LAMMERTSE Lz.

„De .drie kiezelsteenen’’, Een sprookje voor groote menschen. Uitgeverij ~Westland”, Amsterdam.

Een goed verzorgd, rijk geïllustreerd boek met een pleidooi voor een juist begrip voor dezen tijd. In sprookjesvorm

worden hier (zooals in alle andere échte sprookjes) waarheden gezegd, die iedereen ter harte kan nemen en de geschiedenis verhaalt van Nederland en Duitschland. Het sprookje heeft de eigenschap de menschen wijzer te maken.

Drs. J. LAMMERTSE Lz.

Karl. Miedbrodt,, „De .Narren van Kagonowitsch'*, vertaald door Frits Sampimon. Uitgeverij ~Westland”, Amsterdam.

Toen ik dit boek „uit had” dacht ik: „Ja, nu ben ik waarachtig in de Sovjet-Unie geweest, ben zelfs doorgedrongen in het Kreml, tot de kamer van de gedrongen bonkige figuur van Stalin, met zijn wantrouwende gele oogen. Stalin, die de gevangene is van de jodenfamilie Kaganowitsch, waarvan de leden met hun zevenen in het Kreml als kinderen in huis zijn allen onder een anderen naam, allen op hun beurt kat-enmuis-spelend met den „dictator”.

Daarbij blijven de Kreml-joden altijd achter de schermen. Stalin, de voormalige Georgische bandiet, zijn G.P.Oe, en al zijn andere agenten, tot zelfs de vuilkijkende Mongolen van zijn lijfwacht, opgesteld in de nissen van de gang die naar zijn vertrek leidt, zijn de speelpoppen van het wreede, bloeddorstige, doortrapt intrigeerende jodenkliekje. Karl Miedbrodt terdege de kunst zijn conclusies te verantwoorden en duidelijk te argumenteeren. Bovendien heeft hij een goeden psychologischen kijk op zijn figuren en op het Russische volk. Hij brengt ons onder den indruk van de macht van het wereldjodendom, dat dankbaar het bolsjewisme als instrument aangreep om zich eerst van Europa en dan van de geheele weréld meester te maken.

Dezen boeienden roman late niemand ongelezen.

Drs. J. LAMMERTSE Lz.

Hans Jannasch, „Onder Boeren, Britten en Bantoes’’, vertaling A. C. Vuurhars-Berkhout, uitgave ~De Amsterdamsche Keurkamer”, Amsterdam.

De bekende Afrika-kenner Hans Jannasch, die vóór en tijdens den Boerenoorlog in Afrika was, vertelt hier zijn avonturen. Hij streed zelf mede aan de zijde der Boeren en heeft toen tegen wil en dank de strijdmethodes der Boeren leeren kennen.

Het is een boeiend boek, vlot geschreven en met aardige foto’s uit ~den ouden tijd”. Er ontwaakt opnieuw een gevoel van sympathie voor de Boeren bij den lezer, als hij dit alles leest en hij ziet ook in, dat dezen de Engelsche wereldmacht onderschat hebben en tegenover de Britten vaak te lankmoedig geweest zijn. I

Het is ook prachtige lectuur voor de rijpere jeugd. Drs. J. LAMMERTSE Lz,

Alfred Tschimpke, „De Spookdivisie’*y Rommels pantserjagers breken door. Vertaling van H. Broekman. Uitgeverij ~Westland”, Amsterdam 1942.

De Eerste Luitenant Tschimpke doet hier het verhaal van zijn persoonlijke belevenissen in de ~Spookdivisie”, zooals de Franschen haar later noemden. Tschimpke was er zélf bij om te zien hoe de Maginot-linie, dat ~onneembare bolwerk” met 60 km per dag werd opgerold. Aan dat ~oprollen” deed hij trouwens zelf mee. Als PK-man zat hij midden in den strijd en verzon zijn verhalen niet. zooals zekere oorlogsverslaggever, op veiligen afstand achter het front.

Een interessant boek, met spanning en sfeer, de sfeer van Rommel!

Drs. J. LAMMERTSE Lz.

Inzending van advertenties voor Opvoeding in Volkschen Geest kan geschieden tot des Woensdags 5 uur n.m. voor het nummer van dezelfde week. • AUe advertenties uitsluitend te zenden aan het adres Oude Gracht 172-176 UTRECHT

Wordt meer waard door onze beproefde, door vele autoriteilen aanbevolen, individueel geleide Mentale Training welke Uw Zelfvertrouwen, Wilskracht, Concentratie, Geheugen en Takt versterkt, Uw spreek-, bloos- en andere angsten opheö en Uw sluimerende vermogens positief richt. ♦ GRATIS BOEKJE Nr. 17 met interessante artikelen en alle inlichtingen op aanvrage onder vermelding van dit blad en bijsluiting van 20 ets. postzegels voor adm. kosten. PELMAN INSTITUUT voor Menlale Training Damrak 68 Amsterdam Tel. 41878

GEMEENTE BENNEKOM Aan de 0.1. school te Bennekom wordt bij toepassing van artikel 56, 2e lid, der lager onderwijswet 1920, gevraagd een tijdelijk Onderwijzeres met bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de vakken j en k. Stukken aan den Burgemeester van Ede vóór 10 Augustus 1943.

GEMEENTE SLIEDRECHT Te Sliedrecht (2e klasse) wordt gevraagd een tijdelijk Onderwijzer in het bezit van de hoofdakte, aan de openbare u.1.0.-school. Sollicitatiestukken in te zenden uiterlijk 10 dagen na het verschijnen van dit nummer aan den Burgemeester.